Figur 1. Förändring av blodtryck (mm Hg) från baslinjen, enligt resultatet från den randomiserade kontrollerade studien.

Avhandling. Blodtryckskontroll och förhöjt blodtryck är de vanligaste besöksorsakerna i den svenska primärvården. Världshälsoorganisationen har pekat ut hypertoni som den enskilt viktigaste riskfaktorn för hjärt–kärlsjukdom och död. Trots att många behandlingsalternativ står till buds, där livsstilsråd är grundstenen, är det bara kring 50 procent som når målblodtryck (<140/90 mm Hg).

Flera studier har indikerat att yoga kan sänka blodtrycket. Ofta har dock studierna varit små och kritiserats för att inte hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka om yoga kan fungera som behandlingsalternativ i svensk primärvård för patienter med högt blodtryck. Det som utvärderats i den aktuella avhandlingen är mediyoga, en yogaform med rötter i kundaliniyoga som utvecklats sedan 1990-talet.

Mellan 2011 och 2014 studerades effekterna av mediyoga hos sammanlagt 275 patienter med hypertoni från tre vårdcentraler i södra Skåne. Avhandlingen bygger på fyra artiklar med resultat från tre separata studier: en matchad kontrollerad studie, en randomiserad kontrollerad studie och en intervjustudie.

De samlade resultaten gällande mediyoga som behandling inom primärvården stöder inte hypotesen att interventionen sänker blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården. Vi fann inte heller något stöd för att yoga påverkar inflammatoriska biomarkörer eller metabola riskfaktorer i studiegruppen. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. Den matchade och den randomiserade studien gav delvis motsägelsefulla resultat. Den randomiserade studien (se Figur 1) bedöms dock ha större vetenskaplig tyngd tack vare studiedesign och att det är den hittills största i sitt slag från ett OECD-land. Deltagarna i vår kvalitativa intervjustudie beskrev ett flertal positiva effekter av yogan, men pekade också på svårigheter med att integrera yogaprogrammet som en regelbunden varaktig livsstilsförändring. De uttryckte också en samstämmig önskan om att få slippa medicinering och i stället hitta alternativa behandlingsformer för hälsa och blodtryck.

Mot bakgrund av avhandlingens resultat är det av stor vikt att vi fortsätter att vetenskapligt utvärdera både effekter och upplevelser av »nya«, alternativa och komplementära behandlingar när de gör sitt intåg i den traditionella västerländska sjukvården.

Moa Wolff har deltagit i Nationella forskarskolan i allmänmedicin.