Egenreferat. Astma är den vanligast förekommande kroniska sjukdomen hos barn. Samband mellan exponering för luftföroreningar från vägtrafik och försämrad lungfunktion och astma hos barn är välkända. Vilka mekanismer som ligger bakom vet man inte exakt, men arv och miljö tycks samspela. I den första studien i sitt slag analyserar vi hela arvsmassan för att titta på individers känslighet för luftföroreningar och risken att utveckla astma.

Inom ramen för BAMSE-projektet, en födelsekohort med barn i Stockholmsområdet som följts från födseln upp till 16 års ålder, har vi i ett stort internationellt samarbetsprojekt identifierat genetiska faktorer som delvis kan förklara sambandet mellan luftföroreningsexponering och uppkomsten av astma. Genetiska variationer i hela arvsmassan studerades hos mer än 3 300 barn, och uppföljning gjordes för att studera genreglering och genaktivering i olika vävnader.

Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Två av de identifierade generna, ADCY2 och DLG2, har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL.

Epigenetiska förändringar (exempelvis DNA-metylering) har föreslagits vara kopplingen mellan miljöexponering och sjukdomar som astma. I studien sågs att luftföroreningar speciellt påverkade DNA-metyleringen i DLG2. Detta testades både hos individer i BAMSE-studien och i kontrollerade experiment hos vuxna som utsattes för dieselavgaser i exponeringskammare. Luftföroreningsexponering påverkade också uttrycket av ADCY2. Genen ADCY2 är involverad i cellers svar på yttre stimuli. Denna mekanism är involverad i många sjukdomar och är i dag en vanlig måltavla för läkemedel.

Sammanfattningsvis visar studien betydelsen av att studera arv och miljö tillsammans för att identifiera känsliga grupper i samhället och för att hitta nya måltavlor för läkemedelsutveckling. Den aktuella studien belyser också vikten av att studera arv och miljö på flera nivåer genom att analysera genetisk variation, reglering och genuttryck för att förstå hur sjukdomar uppstår.