Egenreferat. Frågan huruvida D-vitamin kan minska infektionskänslighet har diskuterats länge, men hittills har säkra svar saknats. En ny omfattande studie visar att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Den aktuella studien är ett samarbete mellan forskare i 14 länder och består av en genomgång av rådata från 25 randomiserade och placebokontrollerade studier omfattande totalt över 11 000 personer. Vi har använt oss av den så kallade IPDMA-metoden (metaanalys av individuella patientdata), som anses ha en högre evidensgrad och statistisk precision än andra metoder. Arbetet har letts av forskare vid Queen Mary University of London.

Resultatet visade att tillskott av D-vitamin hade en skyddande effekt totalt sett (justerad oddskvot 0,88; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,81–0,96). I en subgruppsanalys sågs att de som hade fått daglig eller veckodos av D-vitamin hade fått en bättre effekt än de som fått D-vitamin mer sällan i stora så kallade bolusdoser. Hos dem som inte fick bolusdoser var effekten störst hos dem som hade låga nivåer av D-vitamin (< 25 nmol/l) vid studiestart (justerad oddskvot 0,30; 95KI 0,17–0,53), men var även signifikant hos dem med högre nivåer än 25 nmol/l (justerad oddskvot 0,75; 95KI 0,60–0,95). Slutligen kunde påvisas att tillskott av D-vitamin var ofarligt och inte kopplat till någon ökad frekvens av biverkningar jämfört med placebo.

Studien gav däremot inget svar på exakt vilka individer som behöver extra tillskott av D-vitamin och var gränsen för brist i relation till effekter på immunförsvaret ska dras. Detta behöver studeras ytterligare. I dag utgår gränsvärden och riktlinjer från D-vitaminets effekter på skelettet och patienter med D-vitaminnivåer under 25 nmol/l rekommenderas substitution. Denna nya studie ger ytterligare stöd för att D-vitamin kan ha positiva effekter på andra system i kroppen, som immunförsvaret. Även om resultatet i den aktuella studien visar på tydliga och positiva effekter mot luftvägsinfektioner är det viktigt att fortsätta studera hur D-vitamin fungerar, både i laboratoriet för att bättre förstå underliggande mekanismer och i kliniska studier på olika patientgrupper.