Avhandling. Studier indikerar att barndomen är en period då fysisk aktivitet har potential att minska risken att drabbas av fraktur samt förbättra kognitiva funktioner. Vi undersökte därför inom ramen för en ny avhandling hur utökad skolidrott under grundskoleåren påverkar frakturrisk och skolresultat.

I en grundskola i Malmö startade vi en intervention som innebar att vi utökade skolidrotten från 60 till ca 200 minuter per vecka, fördelat på en lektion per skoldag. Idrotten bestod av vanliga skolidrottsaktiviteter. Som kontrollgrupp inkluderades tre grundskolor som fortsatte med 60 minuter skolidrott per vecka. Vi registrerade frakturer hos de 3 534 barn som började årskurs 1 i någon av de fyra skolorna 1998–2012 och estimerade därefter frakturrisk som incidenskvot (IRR) för varje skolår. Som mått på skolresultat registrerade vi i interventionsskolan andelen elever i avgångsklasserna som uppnådde gymnasiebehörighet (godkänd i ämnena svenska, matematik och engelska). Som kontroller använde vi alla barn i Skånes övriga skolor.

Första året med daglig skolidrott medförde ökad frakturrisk. IRR för frakturer i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen var 1,65 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,05–2,58). Efter det första året minskade frakturrisken för varje år så att den under det åttonde skolåret var halverad för barnen i interventionsgruppen jämfört med barnen i kontrollgruppen (IRR 0,48; 95KI 0,25–0,91). Andelen pojkar i interventionsskolan med gymnasiebehörighet ökade från 88,4 procent (innan skolidrotten infördes) till 95,2 procent (med daglig skolidrott), vilket motsvarar en ökning med 6,8 procentenheter (95KI 0,9–12,8). I Skåne under samma period såg vi en minskning med 0,7 procentenheter i behörighet. Hos flickor kunde vi inte registrera att den dagliga skolidrotten påverkade skolresultaten.

Vår slutsats blir att införande av daglig skolidrott ger en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år som går avklingar denna risk, så att man efter 8 år med daglig skolidrott har halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrar dessutom pojkars skolprestationer. Vi efterfrågar nu andra insatser som kan medföra förbättringar av skolresultat i större eller samma utsträckning som daglig skolidrott.