Avhandling. Body dysmorphic disorder (BDD) eller dysmorfofobi är en psykisk sjukdom som innebär en kraftig upptagenhet av något i utseendet som upplevs deformerat, trots att dessa defekter inte är tydliga för andra. BDD är förknippad med tidskrävande tvångs- och säkerhetsbeteenden och medför stort psykiskt lidande med ångest- och depressionssymtom, självmordsbeteende samt funktionsnedsättning såväl socialt som i arbets- och studiesituationer. BDD kan behandlas med KBT eller antidepressiva läkemedel. Personer med BDD söker dock ofta i stället dermatologisk eller plastikkirurgisk behandling för att »rätta till« sitt utseende. Forskning visar att sådan behandling sällan hjälper, utan snarare kan förvärra symtomen.

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen var att uppskatta prevalensen av BDD bland svenska kvinnor. Dessutom utforskades i en kvalitativ intervjustudie vad det innebär för patienterna själva att lida av sjukdomen samt vilken erfarenhet de hade av sjukvården.

I ett slumpmässigt urval av 2 885 kvinnor mellan 18 och 60 år i Östergötland screenades 2,1 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,7–2,7) positivt för BDD enligt frågeformuläret BDDQ (Body dysmorphic disorder questionnaire). Enligt en valideringsstudie med ett mindre urval av dessa kvinnor (n = 88) hade BDDQ en sensitivitet på 94 procent och en specificitet på 90 procent. Av dem med ett positivt utfall för BDD vid screening i detta urval hade 71 procent sjukdomen enligt en diagnostisk intervju. Det innebär att kring 1,5 procent av den kvinnliga befolkningen kan lida av BDD. Bland kvinnliga patienter på två hudmottagningar (n = 425) hade 4,9 procent (95KI 3,2–7,4) positivt utfall för BDD vid screening.

Det övergripande temat i den kvalitativa intervjustudien var att personer med BDD »känner sig som i ett fängelse och kämpar för att bli fria, och för att inte längre känna sig onormala«. De hade upplevt svårigheter att få tillgång till rätt vård, delvis för att BDD är en okänd sjukdom. Många var besvikna på kontakter med sjukvården.

Resultaten tyder på att BDD är en relativt vanlig psykisk sjukdom bland kvinnor i Sverige. Samtidigt verkar sjukdomen vara okänd inom sjukvården. Eftersom personer med BDD har ett kraftigt psykiskt lidande och en psykosocial funktionsnedsättning är det av största vikt för vårdpersonal att lära sig känna igen symtom på BDD för att kunna erbjuda adekvat vård.