Sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Intranasal behandling med C3a ledde till snabbare och bättre återhämtning samt ökade hjärnans plasticitet efter ischemisk stroke.

Egenreferat. Stroke är den största orsaken till invaliditet globalt och beräknas i Sverige kosta 18 miljarder kronor per år. Majoriteten av strokefallen utgörs av ischemisk stroke, där behandlingsmöjligheterna för att förbättra funktionsåterkomst utgörs av trombolys, trombektomi (endast vissa centra) och rehabilitering. I en nyligen publicerad studie [1] undersöktes effekten av komplementpeptiden C3a på funktionsåterkomst efter stroke hos möss. 

C3a frisätts genom klyvning av komplementfaktor 3 (C3) och har proinflammatoriska effekter som bland annat hjälper kroppen att eliminera patogena bakterier. C3a har tidigare visats ha en skyddande effekt vid experimentell förlossningsasfyxi där möss som behandlades med en intraventrikulär injektion av C3a 1 timme efter hjärnskadan i färre fall visade inlärningsproblem än möss som fick placebo [2]. I den aktuella studien gavs C3a intranasalt en vecka efter stroke, och behandlingen pågick i två eller tre veckor. Den motoriska funktionen bedömdes med två beteendetest där mössens förmåga att gå på ett galler (grid-walk test) respektive stå upp i en glascylinder och stödja sig mot väggen med den strokedrabbade framtassen (cylindertest) mättes.

Resultaten visade att mössen som behandlades med C3a hade en snabbare och bättre funktionsåterkomst jämfört med de möss som fick placebo och att effekten var bestående fyra veckor efter avslutad behandling. De C3a-behandlade mössen uppvisade även en förbättrad hjärnplasticitet med högre densitet av excitatoriska synapser och nervutskott i områdena kring infarkten jämfört med de placebobehandlade mössen. 

Studien skapar hopp om att man i framtiden skulle kunna erbjuda C3a-baserade behandlingar som med fördel kombineras med rehabilitering, som i dag utgör det enda alternativet i det postakuta skedet efter stroke. Då behandlingen påbörjades först en vecka efter stroke skulle potentiellt nästan alla strokepatienter kunna dra nytta av den. Först behöver man dock klarlägga när behandlingen optimalt bör påbörjas och hur länge den ska fortgå för att uppnå så bra resultat som möjligt. Vidare behövs fler experimentella studier för att klargöra om behandling med C3a kan bidra till bättre återhämtning även efter andra hjärnskador.

Sammanfattningsvis visar studien att C3a har en stimulerande effekt på hjärnans plasticitet och att intranasal behandling med C3a leder till en bättre och bestående återhämtning hos möss efter ischemisk stroke.