Avhandling. Högt blodtryck är den största orsaken till sjukdom och död i världen. Studier tyder på att den allmänna hälsan kan ha avgörande betydelse för risken för tidig död till följd av hypertoni. Vid ställningstagande till blodtrycksbehandling av individer som är 85 år och äldre är detta särskilt viktigt eftersom äldre i allmänhet är sjukare än yngre och har ökad risk för läkemedelsbiverkningar.

I en nyligen framlagd avhandling utreddes betydelsen av självvald gånghastighet och kognition som indikatorer på hälsa, risk för tidig död och stroke hos äldre med olika blodtrycksnivåer. Faktorer som påverkar hur blodtrycksnivåerna förändras över tid undersöktes också.

Avhandlingen bygger på epidemiologiska undersökningar av över 1 000 deltagare i Umeå 85+/GERDA-studien. Databasen innehåller information från individer i Västerbotten i Sverige och Österbotten/Pohjanmaa i Finland. Självvald gånghastighet mättes över 2,4 m. Kognition skattades med det validerade kognitionstestet Mini-mental state examination (MMSE).

Högre systoliskt eller diastoliskt blodtryck var förenat med ökad risk för död inom 5 år hos mycket gamla individer med högre självvald gånghastighet (minst 0,5 m/s). Lägre systoliskt blodtryck var däremot ett tecken på tillstånd som förkortar överlevnaden hos personer med lägre gånghastighet. Både högt och lågt systoliskt blodtryck var förenat med ökad risk för död inom 2 år bland personer med mycket svår kognitiv svikt (MMSE 0–10).

Till skillnad från flertalet tidigare fynd i åldersgruppen var högt systoliskt eller diastoliskt blodtryck förenat med ökad risk för stroke inom 5 år, oberoende av hälsotillståndet i övrigt.

På 5 år sjönk det systoliska blodtrycket hos de flesta deltagarna. Till stor del förklarades det av högre begynnelseblodtryck, senare undersökningsår, antidepressiv läkemedelsbehandling, hjärtinfarkt, påbörjad behandling med diuretika eller ökat hjälpbehov i dagliga aktiviteter.

Självvald gånghastighet kan således vara en indikator på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte hos mycket gamla människor. Sjunkande systoliskt blodtryck i mycket hög ålder verkar bland annat förklaras av försämrad hälsa. Fynden motiverar fortsatt forskning och kan i förlängningen bidra till minskad över- och underbehandling av hypertoni hos mycket gamla människor.