Egenreferat. Schizofreni och bipolär sjukdom är psykiska sjukdomar med vissa gemensamma symtom. Tidigare studier har påvisat partiklar i cerebrospinalvätskan (CSF) hos patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom. Partiklarna har visat sig bestå av olika cellfragment som ansamlats, hypotetiskt på grund av ökad apoptos och immunaktivering vid schizofreni och bipolär sjukdom [1]. Tidigare studier har även påvisat ökad mängd av mikrogliamarkörer.

Vi har i en aktuell studie analyserat arvets och miljöns inverkan på sådana ämnen i cerebrospinalvätska [2]. Cerebrospinalvätska från 17 kompletta en- och tvåäggstvillingar och en enskild tvilling undersöktes. Två par hade schizofreni, elva var diskordanta för schizofreni, schizoaffektiv sjukdom eller bipolär sjukdom och fyra par saknade psykotiska symtom. I arbetet studerades mikrogliaaktivering med hjälp av immunanalys och bland annat undersöktes monocytkemoattraherande protein-1 (MCP-1), kitinas 3-liknande protein 1 (YKL-40), fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) och markörer för β-amyloidmetabolismen.

Vårt mest intressanta fynd var att tvillingarna med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av sCD14 jämfört med icke drabbade syskon. Mängden sCD14 samvarierade även med frekvensen av psykotiska symtom. Markörerna för mikrogliaaktivering visade lägre grad av ärftlighet, medan arv hade större betydelse för flera av de neurodegenerativa markörerna.

Proteinet CD14 är en receptor och del av immunsystemet som lokaliserar patogena molekyler och som uttrycks på ytan av makrofager, neutrofiler och dendritiska celler. De förhöjda nivåerna av sCD14 som påvisas i studien indikerar ett aktiverat immunförsvar vid psykossjukdom som hypotetiskt kan medföra att patogener och andra cellrester inte hinner rensas bort fort nog från hjärnan och cerebrospinalvätskan.

Vi har visat att sCD14-proteinet i cerebrospinalvätskan inte står i jämvikt med serumnivåerna, vilket man tidigare antagit. Detta tyder på att det sCD14 vi analyserat i själva verket bör ha transporterats från CNS. Högre sCD14-nivåer kan då möjligen avspegla aktivering av mikroglia i hjärnan, framför allt i samarbetet mellan astroglia och synapser. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom.  

Sammantaget skulle fynden också kunna förklara mekanismen bakom den ökade partikelmängden i cerebrospinalvätskan hos tvillingar med schizofreni som vår forskargrupp tidigare har funnit [3].