Egenreferat. Vi har tillsammans med kollegor vid Umeå och Lunds universitet studerat snus och risken för typ 2-diabetes. Studien baseras på data från fem stora svenska kohortstudier. Genom studiens storlek är det möjligt att beräkna snuseffekter för män som aldrig rökt, därigenom undviker man att resultaten påverkas av att många blandar snus och cigaretter.

Totalt följdes 54 531 män mellan 1990 och 2013. Männen hade aldrig rökt. Under denna period identifierades 2 441 fall av typ 2-diabetes via länkning till läkemedels- och vårdregister, enkätuppgifter och screeningundersökningar. Hazardkvoter (HR) beräknades och justerades för ålder, fysisk aktivitet, övervikt, alkoholkonsumtion och utbildning.      

Snusare hade en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes jämfört med den som aldrig snusat (HR 1,15; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,00–1,32). Personer som snusade 5–6 dosor per vecka hade 42 procents ökad risk (HR 1,42; 95KI 1,07–1,87) och för dem som snusade 1 dosa eller mer per dag syntes en riskökning med 68 procent (HR 1,68; 95KI 1,17–2,41).

Snus tycks därmed vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Den överrisk som ses för den som snusar 1 dosa per dag motsvarar vad man tidigare sett för den som röker ett paket cigaretter per dag. Resultaten skulle kunna förklaras av nikotinets effekter; experimentella studier har visat att nikotin kan leda till försämrad insulinkänslighet. En snusare utsätter sig för samma eller något högre nikotinexponering som en rökare. Tack vara att snusning är relativt ovanligt bland kvinnor kunde vi inte göra motsvarande analyser för kvinnor, och detta är en viktig fråga för framtida studier.

Fynden är viktiga eftersom 19 procent av de svenska männen och 4 procent av de svenska kvinnorna snusar enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Även diabetes är vanligt, 7 procent av den vuxna befolkningen har sjukdomen. Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk och övervikt samt vara fysiskt aktiv.