Egenreferat. Koagulasnegativa stafylokocker tillhör hudens normalflora och orsakar sällan infektioner hos friska. Koagulasnegativa stafylokocker, i synnerhet arten Staphylococcus epidermidis, har dock förmåga att vidhäfta och bilda biofilm kring inopererat material och är en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner, exempelvis infektioner efter proteskirurgi eller kateterrelaterade infektioner.

Komplikationerna är vanligtvis svårbehandlade eftersom S epidermidis ofta är multiresistenta och biofilmen försvårar och ibland omöjliggör utläkning. Undersökningar har visat att infektionerna till stor del orsakas av särskilda vårdrelaterade genotyper av S epidermidis (VR-SE). Tidigare har det ansetts att orsaken är genotyper från patientens egen normalflora. Reservoarer och smittvägar för VR-SE är ofullständigt klarlagda.

Vi genomförde en prospektiv kohortstudie vid en intensivvårdsklinik på ett svenskt länssjukhus för att kartlägga förekomsten av VR-SE hos IVA-personal på så kallade tagställen (telefoner, tangentbord, paneler) samt hos nyinskrivna patienter respektive patienter som överförts från universitetssjukhus. En stor del av IVA-personalen (89 procent) var koloniserad med VR-SE, och 53 procent var kroniska näsbärare. Cirka hälften (43 procent) av tagställen på IVA och hälften av överförda patienter med vårdtid på mer än ett dygn var koloniserade. Få patienter (11 procent) som inte nyligen vårdats på sjukhus var koloniserade med VR-SE, men majoriteten (86 procent) koloniserades inom tre dagars vård på IVA. 

Vårdpersonal, miljö och tidigare inlagda medpatienter verkar som reservoarer för VR-SE på IVA. Nuvarande vårdhygieniska rutiner förhindrar inte att nyligen inlagda IVA-patienter snabbt koloniseras. Ytterligare studier krävs för att närmare kartlägga smittvägar och utvärdera vårdhygieniska interventioner avsedda att minska smitta och sjukdomsbörda av VR-SE.