Kostkvaliteten i relation till depression har beskrivits både som en riskfaktor och en skyddande faktor. Vad som definierar en god kostkvalitet kan diskuteras, men ofta nämns medelhavsinspirerad kost i sammanhanget.

Nyligen publicerades en australisk randomiserad kontrollerad studie baserad på kostintervention som behandling för medelsvår till svår depression. De 33 deltagarna i kostinterventionsgruppen fick stöd av en dietist för optimal följsamhet till ett kostprogram som rekommenderades utifrån särskilda kriterier. Kostförbättringsprogrammet pågick under 12 veckor och utgick från så kallad medelhavskost, där grönsaker, frukt, nötter, olivolja och fisk kan nämnas bland de huvudsakliga livsmedelsgrupperna. Samtidig minskning av till exempel socker, snabbmat och friterad mat ingick också i programmet. Kontrollgruppen med 34 deltagare fick socialt stöd enligt en särskild manual. Stödet var i huvudsak grundat på samtal som fördes kring neutrala ämnen av intresse för patienten.

Alla deltagare var över 18 år och uppfyllde kriterierna för depression samt hade 18 eller fler poäng på MADRS (intervjubaserad enkät). De utvärderades i samband med baslinjen och vid studiens avslut beträffande kosthållningskvalitet. Det säkerställdes att de inkluderade hade en »dålig« kostkvalitet från start. I de fall deltagarna stod på antidepressiv medicinering eller mottog psykoterapi fick behandlingen inte vara förändrad under minst de senaste 2 veckorna.

Primära utfallsmått var förändring i depressiv symtomatologi efter 12 veckor, och för skattning av detta användes MADRS, både vid baslinjen och efter 12 veckor.

Resultaten visade att kostinterventionsgruppen dels förbättrat sina kostvanor, dels uppvisade signifikant förbättring efter 12 veckor jämfört med kontrollgruppen med socialt stöd, t(60,7) = 4,38 (P < 0,001), Cohens d = – 1,16. Den signifikanta effekten kvarstod även efter justering för variabler såsom fysisk aktivitet och BMI samt resultat på kostutvärdering vid baslinjen.

Författarna nämner bland annat oxidativ stress och förändrad tarmflora som möjliga vägar genom vilka kosten kan påverka det depressiva tillståndet. De konkluderar att resultaten visar på kostförbättring som en effektiv behandlingsmöjlighet för depression.

Även om fler studier behövs på området belyses ändå att kostens betydelse för depression är värd att tas på allvar, också vid ställningstagande till behandlingsstrategier i den kliniska vardagen.