Mikrotromboser i hjärna (A), hjärta (B) och lunga (C), positiva för det NET-specifika proteinet H3Cit (D–F).

Avhandling. Förhöjda plasmanivåer av troponin, talande för hjärtpåverkan, är vanligt förekommande hos patienter som drabbas av ischemisk stroke. Orsaken till detta är dock ofta oklar, och den kliniska signifikansen är omdiskuterad.

I en ny avhandling visade sig strokepatienter med förhöjda troponinnivåer ha en ca 2 gånger förhöjd risk att dö. I en mindre grupp av strokepatienter med förhöjda troponinnivåer observerades en andel patienter med underliggande cancer (känd eller okänd vid strokeinsjuknandet). Vid obduktion med histopatologiska undersökningar observerades hos dessa patienter spridd arteriell mikrotrombotisering i flera vitala organ inklusive hjärtat. Blodprov indikerade ett underliggande protrombotiskt tillstånd med förhöjda nivåer av bland annat trombin–antitrombinkomplex och lösligt P-selektin.

Det är sedan tidigare känt att trombos är en allvarlig komplikation vid cancer. De bakomliggande mekanismerna är endast delvis kartlagda. Djurstudier har nyligen visat att cancermedierad neutrofilaktivering, med frisättning av nukleärt innehåll av DNA och histoner – så kallade NET (neutrophil extracellular traps) – bidrar till ett protrombotiskt tillstånd. NET fångar och oskadliggör bakterier, men utgör även lokus för koagulations- och trombocytaktivering med ökad risk för trombos. I syfte att kunna mäta NET i blodprov utvecklades en ELISA-baserad metod. Analysen mäter det NET-specifika proteinet H3Cit. Nivåerna av detta ämne visade sig vara kraftigt förhöjda hos de tidigare identifierade patienterna med stroke, förhöjda troponinnivåer och cancer. Vid histopatologiska undersökningar påvisades betydelsen av NET för mikrotrombotisering genom detektion av H3Cit i de arteriella tromboserna.

Ökad uppmärksamhet avseende underliggande cancer vid oförklarligt höga nivåer av troponin vid ischemisk stroke kan leda till en tidigare diagnostik och behandling av cancer, men också en optimal antitrombotisk behandling. Den validerade ELISA-metoden för mätning av det NET-specifika proteinet H3Cit i plasma kan vara ett användbart tillskott i metodarsenalen i fortsatt forskning om NET vid cancerassocierad trombos.