Avhandling. Det är känt att ca 50 procent av den vuxna befolkningen över 65 års ålder har hypertoni. En betydande andel av patienterna är omedvetna om sitt höga blodtryck, för få får behandling och av dem som behandlas är det många som inte når målblodtrycket. En ny avhandling vill belysa dessa problem genom att försöka hitta ett sätt att fånga fler personer som har risk för förhöjt blodtryck genom att studera deras blodtrycksreaktion under fysiskt arbete (arbets-EKG) och kartlägga hur många hypertonipatienter med antihypertensiv behandling som inte når målblodtryck trots behandling med minst tre olika läkemedel (så kallad behandlingsresistent hypertoni). Avhandlingen har också analyserat utfall i form av mortalitet och kardiovaskulär morbiditet för dessa patienter.

I samband med arbets-EKG registreras en stor mängd blodtrycksdata. Vi använde denna information för att identifiera personer med risk för att utveckla hypertoni på 10 års sikt. Det visade sig att de som, i samband med undersökningen, hade högt blodtryck från start och en snabb blodtrycksstegring hade en ökad risk för att drabbas av hypertoni senare i livet (oddskvot 1,63; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,31–2,01) och skulle kunna bli föremål för mer intensiv uppföljning vad gäller blodtrycksnivå och behandling.

Behandlingsresistent hypertoni definieras som fortsatt blodtryck ≥ 140/90 mm Hg trots behandling med tre eller fler antihypertensiva läkemedel. Prevalensen av behandlingsresistent hypertoni, enligt europeiska och amerikanska hypertoniriktlinjers definitioner sammantagna, var upp till 17 procent hos behandlade hypertonipatienter i primärvård.

Patienter med behandlingsresistent hypertoni hade ökad risk att redan efter drygt 4 år behöva sjukhusvård för hjärtsvikt (hazardkvot 1,34; 95KI 1,17–1,54). Utfallet mättes med nydiagnostiserad hjärtsvikt i Slutenvårdsregistret. Hjärtsvikt har en ökande prevalens i Sverige och kräver stora sjukvårdsresurser. Om vi lyckas behandla blodtryck bättre kan vi troligen minska sjukdomsbördan av hjärtsvikt i samhället.