Egenreferat. Det finns en ökad risk för att gravida kvinnor blir allvarligt sjuka i influensa. Allvarlig influensa hos gravida kan också leda till att deras barn drabbas av komplikationer som för tidig födsel och död. I både Europa och USA rekommenderar därför hälsomyndigheterna att gravida erbjuds behandling med neuraminidashämmare vid insjuknande. Gravida som har varit i nära kontakt med smitta ska erbjudas förebyggande behandling. I Sverige marknadsförs för närvarande en neuraminidashämmare, oseltamivir (Tamiflu). Trots att hälsomyndigheter rekommenderar behandling av gravida kvinnor är kunskapen om eventuella risker för barnet relativt liten.

Syftet med vår studie var att undersöka risker avseende missbildningar, sjuklighet och dödlighet under nyföddhetsperioden i samband med exponering för neuraminidashämmarna oseltamivir och zanamivir under fosterlivet. Studien omfattade nästan 700 000 kvinnor och deras barn, födda i Sverige, Danmark, Norge och Frankrike under H1N1-utbrottet mellan 2008 och 2010.

I de nordiska länderna identifierades kvinnorna och barnen genom de medicinska födelseregistren och i Frankrike genom en regional databas (EFEMERIS). Information om behandling med neuraminidashämmare under graviditeten inhämtades från läkemedelsregistren i de nordiska länderna och från den franska databasen. Det var ca 5 800 kvinnor som hade hämtat ut recept på minst ett av läkemedlen under graviditeten, och 74 procent av recepten gällde oseltamivir. Efter justering för förväxlingsfaktorer sågs ingen ökad risk för för tidig födsel (justerad oddskvot [OR] 0,97; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,86–1,10), dödföddhet (OR 0,81; 95KI 0,51–1,30), neonatal dödlighet (OR 1,13; 95KI 0,56–2,28), missbildningar (OR 1,06; 95KI 0,77–1,48) eller sjuklighet under nyföddhetsperioden (OR 0,92; 95KI 0,86–1,00).

Vår studie är den största hittills och beräknas vara stor nog för att påvisa skillnader i de studerade utfallen. Resultaten är samstämmiga med tidigare mindre studier och stödjer uppfattningen att neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza) är säkra att använda under graviditet.