Avhandling. Trots att katastrofer har drabbat människan i alla tider är evidensen kring deras hälsoeffekter och hur katastrofmedicinska insatser ska utformas för bästa möjliga effekt låg. Denna avhandling baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade delar av Filippinerna hösten 2013 och som räknas till en av de svåraste katastroferna i modern tid. I fyra delstudier har hälsoeffekter på kort och längre sikt studerats, dels hos överlevare generellt, dels specifikt hos lokal sjukvårdspersonal. Även en ny typ av katastrofhjälp, katastrofradio, utvärderades.

Katastrofradio innebär en tillfällig radiostation som sänder specifik information och musik i svårt drabbade områden. Totalt har 2 500 radiofiler analyserats med kvalitativ innehållsanalys och statistiska metoder. I två kvalitativa studier deltog 36 överlevare, varav 8 var sjukvårdspersonal. I en webbaserad tvärsnittsstudie där data samlades in 30 månader efter tyfonen deltog 443 överlevare, varav 73 var sjukvårdspersonal som arbetat under pågående katastrof, i ett icke randomiserat urval. GHQ 12 (mäter generell hälsa) och EQ5D3L (mäter hälsorelaterad livskvalitet) samt studiespecifika frågor användes.

Studierna visade att katastrofen hade både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för de överlevande. Mentala hälsoproblem var mer frekvent förekommande och varade längre än fysiska skador, både på kort sikt och efter 30 månader. Sjukvårdspersonalen visade i högre utsträckning än andra överlevande tecken på mental ohälsa och sämre generell hälsa (EQ-VAS) 30 månader efter katastrofen. Deras erfarenheter innehöll också andra perspektiv än andra överlevandes, främst relaterade till att både vara en del av responsmekanismen och vara människa och drabbad av katastrofen på ett privat plan. Detta är ett anmärkningsvärt resultat då sjukvårdspersonalens hälsa har betydelse för den allmänna populationens hälsa.

Avhandlingen visade att katastrofradio kunde användas för att sprida hälsorelaterad information samt evidensbaserat psykosocialt stöd. Ur de överlevandes perspektiv bidrog katastrofradio till deras återhämtning, och samma resultat indikerades i tvärsnittsstudien. Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer, gärna integrerade i somatiska katastrofmedicinska insatser. Katastrofradio kan vara en sådan insats.