Egenreferat. I dag används framför allt mikrovågor eller radiofrekvensvågor vid ablation av levertumörer. Nackdelen med dessa metoder är att de på grund av värmeutveckling inte kan användas för behandling av tumörer som ligger nära känsliga strukturer som kärl eller gallvägar. Vi utförde en icke randomiserad prospektiv singelcenterstudie där vi behandlade levertumörer med irreversibel elektroporation (IRE).

IRE är en relativt ny ablationsmetod som tidigare endast utvärderats i ett fåtal kliniska studier. Metoden använder sig av likström, där tumörceller destrueras av korta strömimpulser som genereras mellan elektroder placerade i tumören. Fördelen med IRE är att värmeutvecklingen är begränsad, vilket gör att metoden kan användas för behandling av tumörer som tidigare ansågs vara otillgängliga för både kirurgi och ablation.

Vi behandlade sammanlagt 38 levertumörer hos 30 patienter (21 män, 9 kvinnor). Medianåldern var 63 år och tumörernas medianstorlek var 24 mm. I studien behandlades kolorektala levermetastaser (23/38), hepatocellulär cancer (8/38) och levertumör orsakad av annan form av primärtumör (7/38). Inklusionskriterierna var < 2 tumörer (≤ 3 cm i diameter) där leverlokalisationen omöjliggjorde kirurgi, mikrovågs- eller radiofrekvensvågsbehandling. Samtliga patienter gav skriftligt godkännande och hade diskuterats på en multidisciplinär konferens. Patienterna följdes upp med kontrastförstärkt ultraljud och datortomografi vid 1, 3 och 6 månader.

Inga dödsfall inträffade inom 30 dagar. En patient ådrog sig en stor komplikation i form av portaventrombos och gallgångsstriktur, som framgångsrikt behandlades med stent och PTC (perkutan transhepatisk kolangiografi)-drän. Mindre komplikationer inträffade hos 6 patienter (hjärtarytmi, högt blodtryck, infektion och hematom i det behandlade området).

En ablation bedömdes som framgångsrik om kontrollröntgen inte kunde visa någon kvarvarande tumörvävnad eller om ablationshålan inte hade ökat i storlek. I 78,9 respektive 65,8 procent av fallen vid 3 och 6 månaders uppföljning var ablationen framgångsrik. Vi hade 100 procents uppföljning vid 3 och 6 månader. Resultaten i studien är likvärdiga med tidigare publicerade data och förstärker bilden av IRE som en relativt säker och effektiv ablationsmetod för selekterade patienter med levertumörer.