Egenreferat. Att uppleva att någon närstående tar sitt liv utgör en extrem stress och kan orsaka starka emotionella reaktioner. Vi har tidigare visat att en familj som drabbats av suicid har 2–3 gånger ökad risk för ytterligare suicid. Detta har också ansetts visa på en ärftlig komponent. En ny studie visar att personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Studien är ett samarbete mellan forskare från Danmark, Sverige och USA och utförd på danska registerdata.

Risken för psykisk sjukdom var förhöjd, jämfört med hos den allmänna befolkningen, under de följande 5 åren efter partners suicid, både hos män (incidenskvot [IRR] 1,8; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,6–2,0) och hos kvinnor (IRR 1,7; 95KI 1,6–1,8). Riskökningen gällde depression, PTSD, ångestsyndrom och substansbrukssyndrom, men också för somatisk sjukdom som cancer, leversjukdom, ryggbesvär och KOL var risken förhöjd. Risken för suicid inom 5 år var starkt förhöjd för både för män (IRR 6,4; 95KI 5,3–7,8) och kvinnor (IRR 8,5; 95KI 7,0–10,5). Risken för arbetslöshet och förtidspension var också förhöjd.

I studien undersöktes även om risken var förhöjd jämfört med personer som drabbats av att någon närstående dött av andra orsaker. Förlust av partner genom suicid innebar fortfarande avsevärt högre risk för sjukdom och suiciddödlighet än annan förlust av närstående.

Studien bygger på data för 3 491 939 män och 3 514 959 kvinnor, av vilka 4 814 respektive 10 793 förlorat en maka/make eller sammanboende partner i suicid under tiden 1980–2014. Vår slutsats är att det behövs ett aktivt uppsökande arbetssätt för att nå dem som förlorat en partner i suicid för att hjälpa dem att hantera sorgen.