Egenreferat. Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som förekommer hos 1–2 procent av befolkningen. Behandlingen består av en livslång strikt glutenfri diet. Mindre studier har tidigare visat på motstridiga resultat avseende risken för anorexia nervosa hos patienter med celiaki. Vi har publicerat den första större kohortstudien som påvisar att kvinnliga celiakipatienter löper en något ökad risk för senare anorexia nervosa.

I den aktuella registerstudien följdes 17 959 kvinnliga celiakipatienter och 89 379 åldersmatchade kontroller mellan 1987 och 2009. Celiaki identifierades med hjälp av information från Sveriges patologavdelningar. Data länkades till Patientregistret för att identifiera anorexia nervosa.

Under uppföljningen diagnostiserades 54 celiakipatienter med anorexia nervosa (27/100 000 personår) jämfört med 180 matchade kontroller (18/100 000 personår). Hazardkvot för senare anorexia nervosa var 1,46 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,08–1,98) och ett år efter celiakidiagnos 1,31 (95KI 0,95–1,81). Anorexia nervosa var också vanligare före celiakidiagnosen (oddskvot 2,18; 95KI 1,45–3,29). Sambanden kvarstod när data justerades för socioekonomiska faktorer och typ 1-diabetes.

Det kan finnas flera förklaringar till varför anorexia nervosa är något vanligare hos celiakipatienter. Den kliniska bilden vid obehandlad celiaki, exempelvis undernäring och psykiska symtom, kan förväxlas med anorexia nervosa och vice versa. Det är också möjligt att den begränsade glutenfria dieten, tillsammans med andra stressfaktorer, ökar risken för anorektisk ätstörning. Slutligen kan vi inte utesluta att riskökningen delvis förklaras av informationsbias, alltså att patienter med antingen anorexia nervosa eller celiaki, både före och efter det att dessa diagnoser ställts, oftare än andra utreds för andra sjukdomar.