Avhandling. Det växande intresset för yoga medför behov av ökad kunskap om effekten av den mest använda fysiska yogaformen i västvärlden, hathayoga. Yoga har i metaanalyser av korttidsstudier visats ha viss effekt vid en del tillstånd, som kronisk ländryggsvärk och hjärt–lungsjukdomar. Yoga kan även vara en metod för fysisk träning hos friska.

I den aktuella avhandlingen undersöktes effekten av fysisk hathayoga dels på friska individers hjärt–kärlfunktion, dels på personer med obstruktiv lungsjukdom (KOL och astma). Olika program med varierande yogapositioner och andningsövningar användes.

Studie 1 och 2 undersökte effekten av yoga på friska avseende hjärtfrekvensvariabilitet och kondition. Ingen effekt på kondition sågs, och det gick inte att dra säkra slutsatser om hjärtfrekvensvariabilitet. Ett bifynd i studie 2 var dock ökade nivåer av blodparametrar som adiponektin och apolipoprotein A1.

Studie 3 och 4 omfattade 36 personer med obstruktiv lungsjukdom, som KOL och astma. I studie 3 jämfördes yoga med konventionell behandling (konditions- och styrketräning), medan studie 4 var en intervjustudie avseende upplevelser av yogaträningen. Intervjustudien omfattade 15 personer.

Intensiva yogaövningar där stora muskelgrupper aktiveras i kombination med andningskontroll och andningsövningar användes. Såväl yoga som konventionell träning utövades 2 gånger per vecka. De olika programmen utfördes på Karolinska universitetssjukhuset.

I studie 3 fanns efter 12 veckor ingen skillnad i effekt mellan yoga och konventionell behandling på ett 6 minuters gångtest, men båda grupperna förbättrades.

Intervjustudien visade att yogan upplevdes underlätta egen sjukdomskontroll, förbättra andningstekniken och öka medvetenheten om andningen.

Sammanfattningsvis hade yoga jämförbara effekter på gångtest som konventionell behandling vid obstruktiv lungsjukdom. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått för trötthet och emotionella funktioner. En signifikant skillnad avseende trötthet och emotionella funktioner kvarstod också efter 6 månader. Resultaten kan utgöra grund för fortsatt forskning inom området med fokus på att utvärdera standardiserade fysiska yogaprogram och med längre uppföljningstider, vilket nästan helt saknas i yogaforskningen.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Marian Papp arbetar även som friskvårdskonsult där instruktion av yoga ingår.