Det är ett stort nätverk av forskare i hela världen som i en studie har jämfört tillgång till och kvalitet på sjukvård i 195 länder mellan 1990 och 2015.

Forskarna skapade ett indexpoängsystem som mäter just detta, utifrån dödstal för 32 olika sjukdomar och tillstånd som man inte skulle behöva dö av om det fanns tillgång till bra medicinsk vård.

Analysen omfattar bland annat olika cancersjukdomar, hjärt–kärlsjukdomar och diabetes, men också till exempel diarresjukdomar, tuberkulos och epilepsi.

Resultaten tyder på att sjukvården förbättrats i de flesta länder under den studerade perioden. Samtidigt var klyftan mellan de som låg bäst och sämst till större 2015 jämfört med 1990.

Till de länder som fick allra högst poäng 2015 hör Sverige, som hamnar på fjärde plats efter Andorra, Island och Schweiz.

I botten hamnar länder som Centralafrikanska republiken, Somalia och Afghanistan, medan Sydkorea, Kina, Maldiverna och Peru hör till dem som klättrat mest sedan 1990.

I studien användes också socioekonomiska data för att ta reda på hur tillgång till och kvalitet på sjukvård förbättrats i förhållande till ett lands ekonomiska utveckling.

Resultaten visar att det fanns stora skillnader mellan länder med liknande utvecklingsnivå. 

För 62 länder hade gapet mellan faktisk och förväntad poäng ökat. Det gällde i synnerhet till exempel Zimbabwe, Irak, Pakistan och Honduras. För andra – till exempel Burundi, Rwanda, Turkiet och Peru – hade det gått betydligt bättre än förväntat.

Enligt forskarna tyder resultaten på att en snabbare förbättring är möjlig än vad som kunde ses i många länder. De påpekar dock att det behövs ytterligare studier för att ta reda på vilka framgångsfaktorerna är.