Mortaliteten minskade från 50 procent hos patienterna med lägst kroppstemperatur på akuten till 9 procent hos dem med högst.

Egenreferat. Det finns en allmän föreställning om att feber är dåligt vid svåra infektioner. Detta avspeglar sig bland annat i att septiska patienter ofta får febersänkande behandling och även i att många triageringssystem för akuta tillstånd, exempelvis RETTS och NEWS, ger högre prioritet vid feber. I en ny studie baserad på Svenska infektionsläkarföreningens kvalitetsregister för svår sepsis och septisk chock fann vi emellertid att hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter.

Vi undersökte det prognostiska värdet av kroppstemperatur på akuten hos 2 225 patienter som hade sepsis och som överfördes till intensivvårdsavdelning inom 24 timmar från ankomst till sjukhus. 55 procent hade en temperatur ≤ 38,3 °C. Mortaliteten i kohorten var 25 procent; den minskade med i genomsnitt 5 procentenheter per grads temperaturökning, från 50 procent hos dem med lägst temperatur till 9 procent hos dem med högst. Vårdtiden för överlevande var 17 och 11 dagar vid temperatur < 37 °C respektive ≥ 39,5 °C. De med feber fick snabbare och bättre vård, men den omvända associationen mellan feber och mortalitet kvarstod efter justering för vårdkvalitet och andra förväxlingsfaktorer. Av alla vitalparametrar var temperatur den som bäst förutspådde risken för död.

Det är avgörande att vårdpersonal lär sig att känna igen tecken på sepsis i avsaknad av feber. Våra resultat visar också att septiska patienter med normal eller låg temperatur måste ges högsta prioritet.