Avhandling. I Sverige genomgår fler än 16 000 kvinnor per år hysterektomi, prolaps- eller inkontinenskirurgi. Det är av betydelse att identifiera faktorer som kan inverka negativt på operationsresultatet, särskilt livsstilsfaktorer som kan modifieras före operationen. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur obesitas (BMI ≥ 30) och rökning inverkar på komplikationer samt operationsresultat. Studierna baserades på data insamlade från 6 308 inkontinensoperationer, 28 537 hysterektomier och 20 689 prolapsoperationer registrerade i Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk kirurgi, GynOp.

Majoriteten av kvinnorna som opererades för urininkontinens var överviktiga eller obesa, och med stigande BMI-klass var dagliga urinträngningar och urinläckage mer förekommande både pre- och postoperativt. BMI ≥ 30 och ålder > 80 år identifierades som oberoende riskfaktorer för kvarstående daglig urininkontinens efter operationen.

Vid hysterektomi resulterade BMI ≥ 30 i en högre risk för stor blödning (justerad oddskvot [OR] 2,80; 95 procents konfidensintervall [95KI] 2,21–3,55), längre operationstid (justerad OR 2,40; 95KI 2,14–2,64), per- och postoperativa komplikationer och infektioner (justerad OR 1,47; 95KI 1,31–1,64). Rökning ökade risken för infektioner (justerad OR 1,26; 95KI 1,14–1,41). BMI ≥ 30 samt tidigare vaginal förlossning var riskfaktorer för nytillkommen urininkontinens ett år efter hysterektomin.

BMI ≥ 30 var associerat med högre risk för symtom på ny prolaps ett år efter operationen (justerad OR 1,20; 95KI 1,02–1,43) samt nytillkommen urininkontinens (justerad OR 1,65; 95KI 1,33–2,04) redan 8 veckor efter prolapsoperationen jämfört med BMI < 25. Mer än 96 procent av kvinnorna som opererades för prolaps eller urininkontinens hade tidigare genomgått en vaginal förlossning, talandes för att vaginal förlossning är en betydande riskfaktor för framtida bäckenbottenkirurgi.

Sammanfattningsvis hade BMI ≥ 30 en negativ inverkan på utfallet för alla studerade operationstyper med en ökad risk för komplikationer efter hysterektomi och för kvarstående eller nytillkommen urininkontinens efter såväl hysterektomi som prolaps- och urininkontinensoperation. Tidigare vaginal förlossning var en riskfaktor för nytillkommen urininkontinens ett år efter hysterektomi. Rökning ökade risken för infektioner efter hysterektomi. Livsstilsfaktorer är av betydelse vid gynekologisk kirurgi och bör modifieras före operation.