Egenreferat. Tidig detektion och utrymning av intrakraniella blödningar är hörnstenar i handläggningen av patienter med traumatiska skallskador. Vi har i denna studie testat en ny teknik baserad på mikrovågor för att utröna om metoden kan vara användbar för att påvisa traumatiska intrakraniella blödningar. Tekniken är utvecklad på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och den kliniska anpassningen har formats i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den här tekniken har i en tidigare studie visat sig framgångsrikt kunna skilja mellan hemorragisk och ischemisk stroke. Utrustningen är portabel, är utformad ungefär som en hjälm och undersökningen tar ca 1 minut.

I vår studie jämfördes 20 patienter, inlagda för operation av kroniskt subduralhematom, med 20 friska frivilliga kontroller. Patienterna undersöktes med mikrovågsteknik och med traditionell datortomografi. Resultaten visar att mikrovågsmetoden har stor potential att påvisa blödningar för den här gruppen av patienter. Med en sensibilitet på 100 procent var specificiteten 75 procent – således kunde alla patienter med hematom detekteras till en kostnad av 25 procent falskt positiva.

Även om studien är liten och endast är fokuserad på en typ av skallskada bedömer vi att resultatet är lovande. Eftersom detta är den första studien där tekniken används vid traumatiska intrakraniella blödningar valde vi att studera patienter med kroniska subduralhematom, vilket är en grupp som oftast inte kräver urakut handläggning. Kroniska subduralhematom består av olika delar gammal och färsk blödning, vilket innebär att de dielektriska egenskaperna varierar och kan göra hematomen svåra för mikrovågstekniken att skilja från hjärnvävnad. Akut blödning har däremot mer avvikande dielektriska egenskaper och kan vara enklare för mikrovågstekniken att detektera. Studier där även patienter med akuta traumatiska intrakraniella blödningar inkluderas har nu påbörjats.

Med tanke på att utrustningen är portabel och undersökningen går snabbt skulle mikrovågshjälmen i framtiden kunna användas för detektion av traumatisk intrakraniell blödning redan på olycksplatsen. Därmed skulle den kunna förbättra den medicinska bedömningen av traumatiska skallskador redan innan patienten kommit till sjukhuset.