Avhandling. Barnadödligheten i världen har stadigt minskat de senaste decennierna, medan minskningen av dödfödda barn och dödsfall under neonatalperioden har gått betydligt långsammare. Evidensbaserade åtgärder i neonatal hjärt–lungräddning har visat sig kunna minska intrapartala dödsfall globalt med upp till 30 procent, men ett bekymmer har varit uthålligheten i förändrad klinisk praxis efter träningsinsatser. Helping Babies Breathe (HBB) är ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning med fokus på avtorkning, omedelbar taktil stimulering och tidig initiering av ventilation för de barn som inte andas spontant.

En interventionsstudie i Nepal som omfattade 25 000 förlossningar använde träning i HBB tillsammans med kvalitetsstärkande åtgärder. Det skedde en minskning av intrapartala dödsfall (justerad oddskvot [OR] 0,46; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,32–0,66), vilket tolkas som att levande födda barn utan livstecken framgångsrikt återupplivades efter interventionen. Samtidigt minskade risken för nyfödda att dö under det första levnadsdygnet (justerad OR 0,51; 95KI 0,31–0,83). Personalens hantering av nyfödda spelades in med videokameror, och förbättringen i praxis höll i sig sex månader efter träningsinsatsen.

I en kvalitativ studie utforskades också personalens upplevelser av lagarbete. Oklara rutiner och otydlig ansvarsfördelning ansågs vara hinder för ett bra samarbete. Ökat engagemang från sjukhusledningen och en strukturerad hantering av avvikelser kan öka tryggheten hos personalen i hanteringen av sjuka nyfödda barn även i resurssvaga miljöer.