Egenreferat. Det finns en välbelagd koppling mellan vissa typer av psykisk sjukdom och våld. Tidigare studier har funnit minskat våldsbeteende hos patienter som nyligen hämtat ut receptbelagda läkemedel, men det har inte gått att verifiera i vilken grad behandlingsföljsamhet har förelegat. Genom att kombinera förskrivningsdata med rättskemiska data har vi undersökt i vilken grad bristande behandlingsföljsamhet påverkar risken att begå, respektive falla offer för, dödligt våld.

Vi hade tillgång till en databas med rättskemiska analysresultat från offer (n = 200) för och förövare (n = 105) av dödligt våld i Sverige under perioden 2007–2009. Analyserna inkluderade ett flertal vanligt förekommande läkemedel. Dessutom fanns samma typ av data tillgängliga för 1 643 individer (kontroller) som hade avlidit i fordonsrelaterade olyckor. Förskrivningsdata rekvirerades från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Följsamhet bedömdes föreligga då det – oavsett uppmätt läkemedelskoncentration – fanns samstämmighet mellan uthämtade recept och rättskemiska fynd. Omvänt bedömdes följsamhet inte föreligga vid avsaknad av sådan samstämmighet.

Efter logistisk regressionsanalys fann vi att avbruten behandling med antidepressiva läkemedel medförde en sexfaldigt ökad risk att begå dödligt våld (oddskvot [OR] 6,2; 95 procents konfidensintervall [95KI] 3,3–11,6), medan risken att falla offer för sådant våld inte var förhöjd (OR 0,8; 95KI 0,3–2,0). Avbruten behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel medförde en liknande riskökning för att begå dödligt våld (OR 7,0; 95KI 2,8–17,7). Dessutom noterades att både förskriven och icke-förskriven användning av GABA-erga läkemedel (huvudsakligen bensodiazepiner respektive zopiklon och zolpidem) ökade risken att både begå och falla offer för dödligt våld – fynd som talar för att GABA-erga läkemedel har egenskaper som i sig ökar våldsrisken.

Sammantaget indikerar våra resultat att säkerställd följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling kan minska risken för dödligt våld. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel förefaller ha liknande effekter.