Avhandling. Vitamin D är centralt för kalciumomsättningen, och adekvata nivåer är viktiga för skelettet. Upptäckten av vitamin D-receptorn i ett flertal vävnader i kroppen har lett till ett ökat intresse för D-vitaminets roll i regleringen av andra cellfunktioner. Muskelsvaghet är också ett känt symtom vid vitamin D-brist.

I en avhandling undersöktes ett möjligt samband mellan variationer hos genen för vitamin D-receptorn och mått på muskelstyrka, fysisk prestation och falltendens. 3 014 slumpvis utvalda män från Uppsala, Göteborg och Malmö ingick i studien. Mätresultat av 5 olika muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos dessa män i åldern 70–80 år visade ingen signifikant variation som skulle kunna bero på olika varianter i vitamin D-receptorn. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka samt falltendens.

Dessa resultat är viktiga för att öka förståelsen för D-vitamins påverkan på andra vävnader än skelettet, till exempel för att få fram nya läkemedel och för att hitta personer med ökad risk för muskelsvaghet. Tidigare forskning har visat motsägelsefulla resultat, men i denna nya studie ingår fler deltagare, fler muskelfunktionstest och analyser av fler olika genetiska varianter (polymorfier) än i de andra studierna.

I den undersökta gruppen var brist på vitamin D ovanlig (0,9 procent). I ett av de andra arbetena i avhandlingen, där kvinnliga patienter på en vårdcentral i Uppsala undersöktes, var brist däremot betydligt vanligare och stora skillnader sågs mellan svenska och invandrade patienter från Mellanöstern, där värden under gränsvärdet 25 nmol/l uppmättes hos 6,7 respektive 61 procent av patienterna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har deltagit i Nationella forskarskolan i allmänmedicin.