Incidens av allvarlig hjärthändelse efter hemgång med diagnosen ospecifik bröstsmärta i relation till typ av troponinanalys.

Egenreferat. Bröstsmärta är en av de vanligaste sökorsakerna på akutmottagningen och ett symtom på akut koronart syndrom (AKS). Utredningen innefattar anamnes, kontroll av EKG och ofta blodprovstagning för hjärtskademarkörerna troponin T eller I. När AKS har uteslutits på akuten skrivs många patienter hem med diagnosen ospecifik bröstsmärta. En liten del av dessa patienter kommer en kort tid efter hemgång att drabbas av en allvarlig kardiovaskulär händelse. En känsligare analysmetod (högkänslig troponin T-analys) har de senaste åren införts på svenska sjukhus. Tidigare studier har visat att analysmetoden ger en högre diagnostisk träffsäkerhet, men det har inte tidigare varit känt om användning av högkänslig troponin T-analys i klinisk rutin förbättrat utvärderingen av patienter med bröstsmärta på akuten.

Vi genomförde en registerbaserad studie som inkluderade 65 000 patienter med diagnosen ospecifik bröstsmärta (ICD-10: R07.1-4), utskrivna 2006–2013 från 16 svenska akutmottagningar som under denna period införde högkänslig analysmetod för troponin T. Vi studerade om införandet var kopplat till minskat antal allvarliga kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, oplanerad revaskularisering och/eller död) inom 30 dagar från hemgång i jämförelse med äldre analysmetoder. Vi undersökte även om det fanns ett samband med en förändrad riskfaktorprofil hos patienterna. Vi analyserade både patienter som skrevs hem direkt från akuten och dem som skrevs ut efter inläggning inom en akutverksamhet.

Användandet av högkänslig troponin T-analys i jämförelse med äldre metoder var förenat med färre allvarliga hjärthändelser hos patienter som skrevs ut direkt från akuten (0,6 procent mot 0,9 procent; oddskvot [OR] 0,7; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,57–0,83). Bland patienter som skrevs ut efter en initial inläggning observerades en högre risk (3,4 procent mot 7,2 procent; OR 2,18; 95KI 1,76–2,72). Patienter som skrevs ut efter en inläggning hade också högre andel kardiovaskulära riskfaktorer, medan patienter som fick gå hem direkt från akuten hade en förbättrad riskprofil.

Vi drar utifrån studien slutsatsen att utvärdering med högkänslig troponin T-analys är kopplad till att färre patienter som skrivs hem från akuten med ospecifik bröstsmärta drabbas av allvarliga kardiovaskulära händelser och att de har en bättre riskprofil. Det motsatta observerades hos patienter hemskrivna efter inläggning, vilket tyder på att patienter med hög risk identifieras och läggs in i större utsträckning. Vi drar därför slutsatsen att högkänslig troponin T-analys har hjälpt till att förbättra utvärderingen av patienter med ospecifik bröstsmärta på akuten.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kai Eggers (medförfattare till studien) har fått arvode från Abbott Laboratories samt varit konsult för Abbott Laboratories och Fiomi Diagnostics.