Avhandling. Distala radiusfrakturer behandlas oftast med gips i 4–6 veckor. Denna behandling leder till ledstelhet och muskelsvaghet som kan ta lång tid att träna bort. För att undersöka om tidig avgipsning av reponerade distala radiusfrakturer leder till en snabbare återhämtning utan att äventyra det radiologiska läget genomfördes en prospektiv randomiserad studie på 109 patienter med distala radiusfrakturer som initialt behandlats med reposition och gips. 10 dagars gipstid jämfördes med 1 månad. Uppföljningstiden var 12 månader.

I studien fick 3 patienter i 10-dagarsgruppen exkluderas på grund av försämrat frakturläge (2 patienter som då opererades med internfixation) eller instabilitetskänsla (1 patient som behandlades med nytt gips). För de resterande patienterna i 10-dagarsgruppen skedde en liten men statistiskt signifikant ökning av den radiologiska radialbockningen och axiella kompressionen jämfört med 1-månadsgruppen. Den kliniska vinsten av tidig avgipsning var endast en liten övergående initialt förbättrad handledsrörlighet jämfört med kontrollgruppen, men ingen skillnad i greppstyrka.

Ett fåtal patienter som behöver behandlas på annat sätt och en liten försämring av felställningen skulle kunna vara acceptabelt om den kliniska nyttan av tidig avgipsning är stor. Den kliniska förbättringen var emellertid marginell och endast temporär. Det finns därför ingen anledning att ändra den nuvarande behandlingsregimen av reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor.