Allt sedan medicinsk cannabis började användas i USA har det varit mycket lobbyverksamhet för att få medicinsk cannabis godkänd och accepterad i Sverige. Läkemedel och produkter som godkänns efter kraftig lobbyverksamhet är ofta svåra att värdera objektivt, eftersom det finns en utbredd bias i inställningen till dem. Detta gäller inte minst cannabis, som har varit föremål för legaliseringskampanjer allt sedan 1970-talet. Det är därför intressant att ta del av en artikel som har tittat på patienter som har förskrivits medicinsk cannabis respektive opioider och undersökt i hur stor grad den förskrivna drogen används felaktigt.

Studien är genomförd vid två stora smärtcentrum i Israel, där 888 patienter fått fylla i anonyma enkäter för att identifiera problematisk användning av opioider respektive medicinsk cannabis. Nästan samtliga av dessa patienter behandlades med opioider, cannabis eller båda preparaten.

53,4 procent av patienterna behandlades med enbart opioider, 37,3 procent av patienterna med enbart medicinsk cannabis och 8,7 procent med bägge preparaten. Sammantaget var prevalensen av problematisk användning 20–50 procent hos dem som fått enbart opioider och 10–20 procent hos dem som fått enbart medicinsk cannabis.

För bägge läkemedlen var de vanligaste problemen ett kraftigt sug efter drogen, oro över att inte få tag i mer medicin samt att mycket tid gick åt till att ta medicinen eller att återhämta sig från medicinering. Det var även vanligt med överintag av medicin och felaktiga utsättningar. I opioidgruppen beskrevs även upprepade misslyckade utsättningar, kognitiva problem samt aggressionsutbrott. I cannabisgruppen beskrev patienterna att de inte bara ökade dosen utan också tog medicinen under längre tid än vad som var tänkt.

Författarna påtalar att felaktig användning troligen underskattats i studien eftersom det var en enkätstudie, men att redan dessa prevalenssiffror kräver en ökad medvetenhet om risken för felaktig användning och missbruk vad gäller bägge preparaten.

Artikeln är extra intressant eftersom det är en av de första studierna som har undersökt missbruk av förskriven medicinsk cannabis.