Avhandling. Kontaktallergi mot hårfärger är ett problem både bland dem som färgar hår och hos dem som låter färga håret. Denna avhandling har fokuserat på hårfärgsallergi, försökt värdera vad människor exponeras för, hur vi ska testa för allergi och hur exempelvis frisörer bäst ska skydda sig.

Permanenta hårfärger innehåller starka allergener. De vanligaste är parafenylendiamin (PPD) och 2,5-toluendiamin (2,5-TDA). Forskargruppen har studerat koncentrationen av 2,5-TDA samt PPD i 52 hårfärgsprodukter som säljs i 11 länder i och utanför Europa. Produkterna analyserades kemiskt för att kontrollera om innehållsdeklarationen stämde med innehållet. Produkter köpta i Europa följde regelverket i EU om tillåtna maxkoncentrationer för 2,5-TDA och PPD, medan vissa icke-europeiska produkter innehöll framför allt PPD i högre koncentrationer. Produkter köpta på nätet eller utanför EU kunde innehålla betydligt mer än de i Europa tillåtna koncentrationerna.

I en annan delstudie undersöktes genom studier av allergenmarkörer hur screeningen för kontaktallergi mot hårfärger kan optimeras. För närvarande används PPD för screening i den europeiska basserien vid misstanke om hårfärgsallergi, men det råder inte konsensus om vilken testkoncentration som är bäst. Det är inte heller säkert att PPD fångar alla hårfärgsallergiska individer. Vid testning av frisörer och/eller vid misstanke om kontaktallergi mot hårfärger används därför en riktad testserie med flera hårfärgsrelaterade ämnen. 2013–2016 testades konsekutiva patienter med en utvidgad basserie som innehöll flera hårfärgämnen. I materialet (> 2 000 patienter) fann vi att PPD som bas tycks vara den säkraste markören samt att kontaktallergi mot 2,5-TDA bättre fångas av testning med 2,5-TDA som bas än som salt.

I två in vivo-studier studerades dessutom vilka handskar som bäst skyddar frisörer mot allergiframkallande färgämnen. Vi fann att flertalet av de undersökta handskmaterialen inte skyddade tillräckligt och att risken för eksem ökade med ökad exponeringstid. Nitrilhandskar gav fullgott skydd mot alla testade hårfärgningsmedel innehållande PPD, 2,5-TDA-sulfat och 2-metoximetyl-p-fenylendiamin (ME-PPD). Resultaten från studierna är basen för råd och val av handskar vid hårfärgsexponering.

Resultaten visar att testning avseende hårfärgsallergi kan förbättras. Hårfärger köpta utanför Europa eller på nätet kan innehålla högre koncentrationer av allergiframkallande hårfärgsubstanser än vad som rekommenderas. Resultaten möjliggör bättre råd till frisörer med tanke på sekundärprevention.