Egenreferat. Endokardit är en ovanlig men mycket allvarlig infektion som angriper hjärtats klaffar och framför allt insatta hjärtklaffproteser. Protesendokardit är en allvarlig form av endokardit och utgör ca 20 procent av alla endokarditer. Utan behandling leder protesendokardit nästan alltid till att patienten dör, och även med behandling är mortaliteten under första vårdtillfället 11–23 procent. Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte är ofullständigt känd, och man vet inte heller om protesendokardit är vanligare hos patienter med biologiska eller med mekaniska klaffproteser.  

Vi genomförde en nationell kohortstudie för att undersöka förekomsten av protesendokardit hos patienter som erhållit en biologisk eller en mekanisk aortaklaffprotes. Alla patienter (n = 26 580) som genomgick ett kirurgiskt byte av aortaklaffen i Sverige mellan 1995 och 2012 inkluderades i studien. Studiepopulationen erhölls från SWEDEHEART-registret, som sammanlänkades med andra nationella hälsodataregister. Multivariabel analys användes för att justera för förväxlingsfaktorer.

Totalt identifierades 940 (3,5 procent) patienter med protesendokardit under uppföljningstiden, som var maximalt 18 år. Förekomsten av protesendokardit var 0,57 procent per person och år och var högst första året efter operation. Efter 1 och 10 år var förekomsten av protesendokardit 1,17 procent respektive 0,59 procent per person och år hos patienter med en biologisk klaffprotes och 0,70 procent respektive 0,38 procent hos patienter med en mekanisk klaffprotes. Den justerade risken för protesendokardit var högre hos patienter med en biologisk klaffprotes (hazardkvot 1,54; 95 procents konfidensintervall 1,29–1,83; P < 0,001). Faktorer som var förknippade med en ökad risk för protesendokardit var bland annat drogmissbruk, förekomst av pacemaker, diabetes mellitus samt svår njursjukdom.

Sammanfattningsvis visade studien att förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Vi fann en högre risk för protesendokardit hos patienter som fått en biologisk klaffprotes än hos dem med en mekanisk klaffprotes. Studien bidrar till ökad kunskap om komplikationer efter kirurgiskt aortaklaffbyte.