Egenreferat. Det är känt att personer med hjärtsjukdom och stroke har högre risk för sjukskrivning. Det saknas dock studier där man har jämfört sjukskrivningsmönster mellan dessa diagnosgrupper och hur sjukskrivningsmönstren ser ut både före och efter insjuknandet. Sådan kunskap kan ge underlag för planering av sjukvården.

I denna svenska longitudinella registerstudie undersökte vi mönster av medelantal dagar med sjukfrånvaro och förtidspension hos personer som inte var förtidspensionerade när de insjuknade. Vi inkluderade samtliga sådana personer i åldern 25–60 år som enligt Socialstyrelsens patientregister hade haft ett första (sedan 2001) fall av hjärtsjukdom (ICD-10-diagnoser I21–I25; 13 521 stycken) eller stroke (ICD-10-diagnoser I60, I61, I63, I64; 7 162 stycken) under perioden 2006 till 2008.

Tre år före insjuknandedatum ökade antalet sjukfrånvarodagar, både hos dem med hjärtsjukdom och hos dem med stroke. Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt; till 84 dagar (en sexfaldig ökning) efter hjärtsjukdom och till 180 dagar (en 14-faldig ökning) hos strokepatienter.

Under de följande åren minskade antalet frånvarodagar hos personerna med hjärtsjukdom och även bland strokepatienterna, men i lägre grad. De som också hade psykisk sjukdom eller diabetes, var arbetslösa eller utlandsfödda hade fler ersatta frånvarodagar. Resultaten kan användas för att hitta strategier för att öka återgång till arbete, något som i förlängningen kan ge besparingar för individ och samhälle.