I en systematisk översikt har man försökt ge mer robusta data i en fråga som hittills varit kontroversiell: den om kvaliteten på mäns sperma minskar.

Efter en systematisk litteraturgenomgång identifierades 185 publikationer som klarade inklusionskriterierna. Sammanlagt innehöll de 185 studierna 244 olika uppskattningar av spermiekoncentration baserade på spermaprov från 42 935 män. Proven var insamlade mellan 1973 och 2011 i 50 länder på sex kontinenter.

Studierna delades in i två grupper beroende på om de deltagande männen var oselekterade med avseende på fertilitet eller om de var dokumenterat fertila, exempelvis fäder.  En geografisk uppdelning gjordes mellan studier från »väst« (Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland) och studier från övriga världen.

Totalt visade analysen att spermiekoncentration hade minskat med 28,5 procent under perioden 1973–2011. När man analyserade de olika undergrupperna var det dock endast bland de västerländska männen som man fann en signifikant nedgång. Mest uttalad var nedgången i den oselekterade gruppen. Här hade spermiekoncentrationen minskat med 52,4 procent mellan 1973 och 2011. Den totala spermiemängden per prov hade i gruppen minskat med 59,3 procent.

Efter en rad sensitivitesanalyser drar författarna slutsatsen att nedgången inte visar några tecken på att stanna av.

Nedgång i spermiekoncentration är inte bara kopplat till minskad fruktsamhet utan även till generell morbiditet och mortalitet samt till exempelvis testikelcancer. Fynden i artikeln kan enligt författarna ses som en larmklocka när det gäller mäns hälsa generellt. Resultaten visar enligt dem på ett angeläget behov av forskning kring orsakerna och implikationerna av den observerade nedgången.