Egenreferat. Tidigare studier har visat att industrifinansierade randomiserade kontrollerade studier (RCT) är associerade med högre andel positiva utfall jämfört med studier med andra typer av finansiering. Man har även sett samband mellan jävskonflikter vid RCT och mer positiva slutsatser. Dock är många av dessa studier utförda före införandet av obligatorisk rapportering av en eventuell jävskonflikt.

Syftet med den aktuella studien var att undersöka omfattningen av jävskonflikter i RCT:er publicerade i de högst rankade medicinska tidskrifterna (NEJM, Lancet och JAMA) samt att undersöka om specifika typer av jävskonflikter var associerade med ett positivt utfall.

Totalt identifierades 509 RCT:er publicerade 2013–2015. Sammanfattningsvis uppgav 99 procent av industrifinansierade studier jävskonflikter. Författarna i de industrifinansierade studierna uppgav personlig ekonomisk ersättning från företaget i 88 procent av fallen. 79 procent fick forskningsmedel från företaget, 76 procent hade företagsanställda med i författarlistan, och i 50 procent av studierna hade någon av författarna aktier i företaget. Efter multivariat analys mellan olika typer av jävskonflikter och dess relation till ett positivt utfall var aktieinnehav i företaget självständigt associerat med ett positivt utfall.

Jävskonflikter kan medvetet eller undermedvetet påverka det vetenskapliga innehållet i studien och påverka viktiga beslut under studiens gång. Ökad chans för ett positivt utfall i studier kan åstadkommas på olika sätt; randomiseringsmetoder, dikotomisering av ordinaldata, användandet av parametriska tester med mera. En farhåga är att det vid omfattande studierelaterade jävskonflikter eventuellt kan bli svårt att dra en gräns mellan vetenskap och reklam. Kanske är det även naivt att förvänta sig att ett vinstdrivande företag ska kunna balansera mellan vinstintresse och en ärlig rapportering av studieresultatet. Mot bakgrund av det aktuella kunskapsläget anser vi det viktigt att rapportera omfattningen av jävskonflikter i de högst ansedda medicinska tidskrifterna.

Denna studie visar att industrifinansierade studier uppvisar omfattande jävskonflikter, där anställda och aktieägare ofta ingår som medförfattare i studierna. En ökad medvetenhet om relevanta jävskonflikter kan hjälpa kliniker och beslutsfattare att kräva välgjorda studier med kliniskt relevanta effektmått före implementering av nya behandlingsmetoder.