Egenreferat. Peroral kortisonbehandling är vanlig hos äldre och resulterar i snabb nedbrytning av skelettet, minskad bentäthet och ökad frakturrisk. Vid doser om 5 mg eller högre av prednisolon ökar frakturrisken. Höftfraktur leder ofta till nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och för tidig död. Kortisonbehandling fördubblar risken för höftfraktur, och det vore värdefullt att kunna minska den risken. Alendronat används för att behandla osteoporos och har visats kunna minska risken för kot- och höftfraktur hos postmenopausala kvinnor, men effekten på höftfrakturer hos prednisolonanvändare har inte tidigare studerats.

I en retrospektiv kohortstudie av prednisolonbehandlade undersökte vi risken för höftfraktur med och utan samtidig alendronatbehandling. Genom samkörning av SeniorAlert, patient-, Dödsorsaks-, Folkbokförings- och Läkemedelsregistret skapades en kohort med över 400 000 svenska män och kvinnor från 65 år och uppåt. Från den kohorten valdes 1 802 patienter ut som fått alendronat förskrivet efter att ha påbörjat peroral prednisolonbehandling i doser om 5 mg eller högre under minst 3 månader. Lika många matchade kontroller – patienter som fick prednisolon, men inte alendronat – valdes ut.

Av de patienter som fick alendronat bröt 1,5 procent höften under den drygt 15 månader långa uppföljningstiden, att jämföra med 4,1 procent i gruppen utan alendronat. Risken att bryta höften var 65 procent lägre med alendronatbehandling än utan. Alendronat ges som veckotablett, och eftersom läkemedlet finns tillgängligt som generikum är kostnaden för preparatet mycket låg. Resultaten från studien tyder på att äldre kvinnor och män som behandlas med peroralt kortison kan dra nytta av alendronat för att minska risken för höftfraktur.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kristian Axelsson har erhållit föreläsningsarvode från Lilly och Meda. Mattias Lorentzon har erhållit föreläsningsarvode från Amgen, Lilly, Meda, UCB, Renapharma och konsultarvode från Radius Health, Renapharma och Consilient Health.