Egenreferat. Kranskärlssjukdom är alltjämt en vanlig orsak till mortalitet och morbiditet. I dagsläget erbjuds patienter med stabil kranskärlssjukdom en förhållandevis standardiserad behandlingsregim med ASA, statin och betablockad. För ytterligare behandlingar med tromboshämning, ytterligare lipidsänkning, inflammationshämning och hjärtsviktsprofylax finns behov av att tillämpa en riskbaserad strategi. Dock finns ingen etablerad och i kliniken använd modell för att värdera risken för nya händelser hos patienter med stabil kranskärlssjukdom.

Vi utvecklade därför en riskprediktionsmodell för hjärt–kärldöd genom att först studera det prognostiska värdet av ett stort antal kliniska variabler och biomarkörer hos 13 164 patienter med stabil kranskärlssjukdom. Vi använde studiedatabasen från STABILITY-studien (som jämförde darapladib mot placebo, med neutralt resultat). Av alla kandidatvariabler var NT-proBNP och högkänsligt troponin T viktigast. Vi byggde därefter en prediktionsmodell, där vi kombinerade dessa två markörer med andra betydelsefulla kliniska och biokemiska markörer. Den slutliga modellen innefattade: ålder, NT-proBNP, högkänsligt troponin T, LDL-kolesterol, rökning, diabetes och perifer kärlsjukdom. Modellen kallades ABC-CHD efter sina ingående komponenter (A = age, B = biomarkers, C = clinical variables, CHD = coronary heart disease).

Modellen validerades sedan externt i en kohortstudie från Tyskland (LURIC = Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health). ABC-CHD-modellen hade god prediktiv förmåga för hjärt–kärldöd, med C-index på 0,81 respektive 0,78 i utvecklings- respektive valideringskohorten (ett C-index på 0,5 är som att singla slant, medan 1.0 är perfekt prediktion). Kalibreringen, det vill säga predicerad risk jämfört med observerade händelser, var också god i båda kohorterna.

Vi testade också modellen för prediktion av andra betydelsefulla utfall, likaledes med god prediktiv förmåga; C-index för hjärtsvikt 0,87; för kombinationen hjärt–kärldöd och hjärtsvikt 0,81 och för kombinationen hjärt–kärldöd, stroke och hjärtinfarkt 0,71.

Sammanfattningsvis kan ABC-CHD-score bli ett användbart verktyg för riskskattning och en mer skräddarsydd behandling vid stabil kranskärlssjukdom, eftersom scoret baseras på i dag lättillgänglig information från ett blodprov och enkla uppgifter från sjukhistorien. Vår plan är nu att utvärdera ABC-CHD-scores värde för att skräddarsy nya behandlingar vid stabil kranskärlssjukdom.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: 

Daniel Lindholm: Forskningsanslag till institutionen från Astra Zeneca och Glaxosmithkline. Föreläsningsarvoden från Astra Zeneca. 

Lars Wallentin: Forskningsanslag till institutionen från Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers-Squibb, Pfizer, Glaxosmithkline och Roche Diagnostics.

Information om potentiella bindningar eller jävsförhållanden för artikelns övriga författare finns tillgänglig i den publicerade artikeln.