Egenreferat. Akut njurskada (AKI) är en vanlig komplikation vid stor kirurgi och hos kritiskt sjuka patienter. Komplikationen är förknippad med en försämrad prognos. AKI vid hjärtkirurgi är associerad med en ökad dödlighet på både kort och lång sikt, samt ökad risk för att utveckla bland annat kronisk njursjukdom, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Denna studie syftade till att undersöka om patienter med ett förhöjt renal resistive index (RRI) hade en ökad risk att utveckla AKI i samband med hjärtkirurgi jämfört med patienter med ett normalt RRI.

Renal resistive index beräknas med en enkel ultraljudsundersökning av njuren och kan göras bedside. Med pulsad doppler mäter man flödeshastigheten i artärer i njurens parenkym och RRI beräknas till en kvot som antar ett värde mellan 0 och 1 och som hos frisk population är <0,7.

Den aktuella studien inkluderade 96 vuxna patienter som genomgick hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset mellan 2014 och 2015. RRI mättes dagen före operation. Mätningar gjordes på båda njurarna och ett genomsnittligt RRI beräknades. Exponeringen var ett förhöjt RRI och definierades som ett värde ≥0,7. Utfallet AKI definierades enligt Acute kidney injury network-kriterierna (AKIN) som en absolut ökning i postoperativt serumkreatinin med ≥26 µmol/L eller en relativ ökning med ≥50 procent jämfört med det preoperativa värdet, alternativt en postoperativ urinproduktion <0,5 ml/kg kroppsvikt under ≥6 timmar under det första postoperativa dygnet. 

Av patienterna med ett förhöjt RRI (n=58) drabbades 36 procent av AKI, jämfört med 16 procent av patienterna med ett normalt RRI (n=38). Den relativa risken för att drabbas av AKI hos patienter med förhöjt RRI jämfört med ett normalt RRI beräknades med logistisk regression och visade en oddskvot på 3,03 (95 procents konfidensintervall 1,09–8,42). Sensitiviteten för AKI var 78 procent och specificiteten 46 procent.

Studien visar att RRI-mätning kan påvisa en ökad risk för att drabbas av AKI. Den låga specificiteten talar för att RRI sannolikt inte ensamt är en bra markör för AKI, men kan vara ett värdefullt tillägg till andra riskfaktorer vid riskvärdering med avseende på AKI.