Det visar en stor fas III-studie som presenteras vid den europeiska kardiologikongressen ESC i Barcelona och dessutom publiceras i New England Journal of Medicine.

Patienter med stabil kranskärlssjukdom har en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. I studien COMPASS har forskare utvärderat om behandling med rivaroxaban – som tillhör de nya perorala antikoagulantia, NOAK – plus acetylsalicylsyra, ASA, förebygger sådana händelser mer effektivt, jämfört med enbart ASA i den här gruppen.

Tidigare i år kom beskedet att studien stoppats efter en uppföljning på i genomsnitt 23 månader, sedan en interimsanalys visat positiva resultat.

Och nu kommer alltså detaljerade resultat av studien, där närmare 27 400 patienter vid 600 centra i 30 länder ingår och där den svenska delen letts av Lars Rydén, professor emeritus vid Karolinska institutet.

Patienterna lottades till någon av tre olika strategier:

  • 2,5 milligram rivaroxaban två gånger per dag plus 100 milligram ASA en gång per dag
  • 5 milligram rivaroxaban två gånger per dag
  • 100 milligram ASA en gång per dag

Det primära utfallsmåttet var första fallet av kardiovaskulär död, stroke eller hjärtinfarkt.

Resultaten visar att det primära utfallet skedde hos 4,1 procent av patienterna i gruppen som fått både rivaroxaban och ASA, jämfört med 5,4 procent i gruppen som fått enbart ASA. Det motsvarar en riskminskning med 24 procent.

I gruppen som fick den kombinerade behandlingen drabbades 3,1 procent av en stor blödning, jämfört med 1,9 procent i gruppen som endast fått ASA. Det fanns dock ingen skillnad mellan de två grupperna när det gällde andelen som drabbats av intrakraniell eller dödlig blödning.

Forskarna drar också slutsatsen att patienter som fått en högre dos av enbart rivaroxaban inte hade lägre risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser, men däremot högre risk för stor blödning, jämfört med dem som fick enbart ASA.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Bayer.