Tillförsel av syrgas är sedan länge klinisk praxis i behandlingen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt både i Sverige och internationellt, trots att nyttan varit både oklar och omdiskuterad.

Men nu visar en stor registerbaserad randomiserad klinisk studie att behandling med syrgas inte ökar överlevnaden på sikt för patienter med misstänkt hjärtinfarkt utan syrebrist.

Bakom fynden, som även presenteras på den europeiska kardiologikongressen ESC i Barcelona, står bland andra Robin Hofmann, kardiolog på Södersjukhuset.

I studien randomiserades 6 629 patienter på 35 svenska sjukhus i kvalitetsregistret Swedeheart till att få syrgas – 6 liter per minut under sex till tolv timmar – eller inte.

Forskarna tittade i första hand på hur stor andel av patienterna som hade dött efter ett år.

Resultaten visar att andelen var densamma, ungefär 5 procent, i båda grupperna. Inte heller när det gällde återinläggning för hjärtinfarkt inom ett år sågs någon skillnad mellan grupperna. Resultaten följer samma linje i alla predefinierade subgrupper.

Graden av myokardskada var ungefär densamma i median i gruppen som fick syrgas och gruppen som inte fick det. I slutänden fick 5 010 patienter i studien diagnosen hjärtinfarkt.

I en ledarkommentar i anslutning till artikeln i New England Journal of Medicine anser Joseph Loscalzo vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, att studien ger definitiv evidens för att syrgasbehandling saknar nytta hos patienter med akut hjärtinfarkt och normal syremättnad.

Han konstaterar också att det nu är dags att klinisk praxis förändras, för att spegla denna definitiva evidens.