Att regelbundna bastubad minskar risken för plötslig hjärtdöd och andra dödliga hjärt–kärlsjukdomar samt för att utveckla minnessjukdomar såsom demens har tidigare rapporterats. De fysiologiska mekanismerna bakom dessa positiva effekter av bastubad har hittills varit okända. I en nyligen publicerad prospektiv kohortstudie framförs minskad risk för hypertoni vid regelbundna bastubad som en möjlig förklaring.

I den aktuella publicerade studien ingick 1 621 medelålders män (42–60 år) från östra Finland med normalt blodtryck. De delades in i grupper efter hur ofta de badade bastu; 1, 2–3 eller 4–7 gånger per vecka. I studien definierades hypertoni som systoliskt blodtryck >140 mm Hg, diastoliskt blodtryck >80 mm Hg eller pågående behandling med antihypertensiva läkemedel.

Uppföljningstiden var i snitt (median) 24,7 år (18,4–26,9), och under denna period diagnostiserades 251 patienter med hypertoni (15,5 procent). Efter justering av kända riskfaktorer som ålder, BMI, rökning, systoliskt blodtryck, blodsocker, kreatinin, alkoholkonsumtion, vilopuls, ärftlighet för hypertoni, socioekonomiskt status och maximal syreupptagningsförmåga hade de män som badade bastu 4–7 gånger i veckan lägre risk att utveckla hypertoni (hazardkvot [HR] 0,53; 95 procents konfidensintervall 0,28–0,98), jämfört med de män som badade bastu en gång per vecka.

Författarnas slutsats är att den minskade risken att utveckla hypertoni vid regelbundet bastubad kan vara en möjlig förklaring till den minskade risken för död i hjärt–kärlsjukdom.

Det finns ett antal potentiella mekanismer med stöd i litteraturen som kan förklara den minskade risken för hypertoni vid bastubad, bland annat positiva effekter på kärlendotelet, autonoma nervsystemet och andra effekter på kärl som också ses vid fysisk aktivitet.

En kortvarig sänkning av blodtrycket vid bastubad har tidigare rapporterats, men den här studien är den första som visar positiva långtidseffekter på blodtrycket. Kan ett lägre blodtryck vid bastubad även vara en förklaring till den minskade risken för minnessjukdomar vid regelbundet bastubad?