Egenreferat. Immunförsvarets sammansättning och funktion varierar kraftigt mellan olika individer. Hos individer sker en kontinuerlig men långsam miljöanpassning, och sett över veckor och enstaka år är en individs profil stabil. Som kliniska läkare kan vi diagnostisera grava immunbrister, men inte kvantifiera skillnader mellan individer med till synes »normala« immunsystem. Vi kan således inte heller förutsäga en individs infektionskänslighet eller svar på immunmodulerande behandling.

Standardmetoden för immuncellsanalys är flödescytometri, men nu, tack vare ny teknik såsom masscytometri, kan vi utifrån samma blodprov kvantifiera alla de hundratalet olika typer av vita blodkroppar som beskrivits. Masscytometri är en enkelscellsmasspektrometri i vilken ett 50-tal olika antikroppar kan detekteras via en kopplad metalljon med unik massa.

I den aktuella studien har vi, tillsammans med kollegor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stanford-universitetet i USA, använt sådana detaljerade data för att studera variationen i immunsystemets sammansättning hos över 1 500 friska individer. I syfte att skapa ett sammanvägt mått som kan beskriva en individs immunsystem har vi vägt samman cellsammansättning och funktionell respons hos ett fåtal celler till en »immunotyp«. Dessa immunotyper beskriver tydligare än något tidigare mått hur immunsystem mellan individer varierar. Vi visar att unga individer har mer homogena immunotyper än äldre individer, talande för en diversifiering av en individs immunsystem efter påverkan av olika miljöfaktorer (infektioner, vacciner, medicinering, nutrition med mera). Vi kan även visa att individer som bär på cytomegalovirus har en åldrad immunotyp, oavsett biologisk ålder. Viktigast av allt var att immunotyper visade sig förutspå en mängd olika funktionella immunsvar, inklusive antikroppssvar på influensavaccin.

Genom att beräkna en individs immunotyp kan variationen avseende immunsystemets sammansättning och funktion mellan individer bättre beskrivas. Detta kan hjälpa oss att bättre förstå och förutsäga varför vissa individer drabbas av svåra infektioner eller svarar dåligt på vaccination eller immunmodulerande behandling. Vi tror även att dessa rön kan hjälpa oss att förbättra behandlingsresultat vid olika former av immunmodulerande behandling, eller immunterapi i framtiden, genom att skräddarsy behandling efter immunotyp.