Egenreferat. Hjärtsvikt är ett vanligt sjukdomstillstånd med dålig prognos. Patienter med nedsatt systolisk pumpfunktion kan lätt identifieras genom att ejektionsfraktionen är nedsatt. En majoritet av patienterna har dock en hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), där enbart den diastoliska funktionen är påverkad. Diagnostiken av HFpEF är en utmaning. Inget ekokardiografiskt mått kan ensamt beskriva den komplicerade patofysiologin vid diastolisk dysfunktion, utan en integrativ bedömning är nödvändig. Vi vet i dag inte tillräckligt om hur denna integrativa bedömning ska gå till.

Inom klinisk kemi har multivariata referensregioner (MRR) utvecklats för att identifiera patologiska mönster i testpaneler för bland annat blodgasanalys och tyreoideaprov. En MRR för ekokardiografiska data skulle kunna utgöra ett enkelt verktyg för att identifiera patienter med avvikande fyllnad av hjärtat.

Vi använde i den aktuella studien doppler-data som beskriver hur hjärtat fyller sig (E, A och e’) från 1 240 friska frivilliga i den tredje fasen av Nord-Trøndelag Health Study (HUNT3) för att utveckla en åldersberoende MRR som svarar på frågan om en patient har ett för åldern normalt fyllnadsmönster [1]. Resultaten presenterades grafiskt samt i form av regressionsekvationer. Det sistnämnda möjliggör implementering av resultaten i tolkningsmjukvara så att ekokardiografören enkelt kan avgöra om fyllnaden är normal. Metodologin utvärderades i ett slumpmässigt populationsurval (n=726) samt i en population som nyligen haft en hjärtinfarkt (n=551). Det visade sig att ett för åldern avvikande fyllnadsmönster innebar en ökad risk för död även efter justering för andra starka riskmarkörer.

Med beskriven metodologi kan diagnostiken av HFpEF potentiellt förbättras [2]. Ytterligare utvärdering är dock nödvändig, och framtida studier får avgöra vilken plats metodologin kan få vad gäller diagnostik och riskstratifiering av hjärtsvikt.