Egenreferat. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) består av Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Data har talat för en ökad risk för cancer bland vuxna med IBD, men kunskapsläget när det gäller barn har varit oklart. I en nationell registerbaserad kohortstudie har vi undersökt risken för cancer bland 9 405 barn som sedan 1964 insjuknat med IBD. Dessa jämfördes med 92 870 matchade jämförelseindivider från den allmänna befolkningen och följdes under all tillgänglig uppföljningstid (max 50 års uppföljning; medelålder vid studiens slut var 30 år).

Risken för cancer var 2,2 gånger högre (95 procents konfidensintervall [95KI] 2,0–2,5) hos personer som fått IBD i barndomen, vilket i absoluta tal motsvaras av 1 extra cancerfall per 556 patienter med IBD som följs under ett år (motsvarande siffra för cancer före 18 års ålder är så låg som 1 extra cancerfall per 2 500 IBD-barn som följs under ett år). Vi noterade vidare 2,6 (95KI 2,3–3,0) gånger ökad risk bland dem med ulcerös kolit och 1,7 (95KI 1,5–2,1) gånger ökad risk för dem med Crohns sjukdom. De högsta relativa riskerna sågs för mag–tarmcancer (inkluderade även cancer i lever, galla och bukspottkörtel). Riskökningar sågs också för lymfom och hudcancer av andra typer än melanom.

Ett par andra saker bör noteras från vår studie:

1. Risken för cancer under livets första tre decennier bland barn som insjuknar med IBD har inte minskat sedan 1964 trots att flera nya behandlingsalternativ, såsom immunomodulerande behandling och biologiska läkemedel, har introducerats.

2. Vi kunde bekräfta flera riskfaktorer för cancer från »vuxen-IBD«: Primär skleroserande kolangit, att ha haft kolit i >10 år och att ha en mamma/pappa/syskon med cancer före 50 års ålder är förknippat med en ännu mer ökad risk för cancer.

Sammanfattningsvis visar vår studie att IBD som drabbar barn inte bara leder till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet, utan ökar också risken för cancer. Detta måste det tas hänsyn till vid utformning av till exempel screeningprogram för koloncancer för dessa individer.