Egenreferat. Överviktskirurgi har visat sig vara en effektiv metod för viktnedgång, men en allvarlig långtidskomplikation till gastrisk bypass är slitsherniering. Slitsherniering under graviditet kan vara livshotande och har i tidigare forskning visat sig leda till maternell död i 2 procent av fallen och en fetal död på 17 procent.

Syftet med vår studie var att undersöka risken för bukkirurgi under graviditet hos kvinnor som tidigare genomgått överviktskirurgi (gastrisk bypass, sleeve-gastrektomi eller gastrisk bandning) jämfört med en kontrollgrupp av kvinnor med inskrivnings-BMI > 35 kg/m2 i första trimestern.

Data från Medicinska födelseregistret samkördes med Patientregistret. Gruppen överviktsopererade bestod av 2 543 kvinnor, som hade genomgått överviktskirurgi mellan 1987 och 2011, med totalt 3 383 graviditeter. BMI-gruppen (kontrollgruppen) bestod av 21 909 kvinnor med totalt 42 458 graviditeter. Kvinnorna födde barn 1987–2013.

Primärt utfallsmått var förekomst av en operationskod eller diagnoskod i fem utfallsgrupper: 1) ileus/slitsherniering, 2) appendicit/appendektomi, 3) kolecystit och/eller gallstensanfall/kolecystektomi, 4) bråckkirurgi (ljumsk-, navel-, femoral-, ärrbråck), 5) diagnostiska laparoskopier och laparotomier utan förekomst av operations-/diagnoskoder för utfall 1–4.

Vår studie visade att 39 av kvinnorna (1,5 procent) i gruppen som överviktsopererats opererades för ileus/slitsherniering under sin första graviditet efter gastrisk bypass jämfört med 4 av kvinnorna (0,02 procent) i BMI-gruppen (oddskvot [OR] 34,3; 95 procents konfidensintervall [95KI] 11,9–98,7). Kvinnor som tidigare genomgått överviktskirurgi hade cirka 9 gånger ökad risk för appendektomi under första graviditeten (OR 8,6; 95KI 1,2–61,2) och 16 gånger ökad risk för bråckkirurgi (OR 15,9; 95KI 5,9–42,9), men antalet var litet i båda grupperna. De överviktsopererade uppvisade ingen ökad risk för kolecystektomi (OR 1,5; 95KI 0,8–2,8). Efter överviktskirurgi genomgick 37 kvinnor (1,5 procent) diagnostisk laparotomi eller laparoskopi under första graviditeten jämfört med 18 (0,08 procent) i BMI-gruppen (OR 11,3; 95KI 6,9–18,5).

Riskökningen var i samma magnitud i alla efterföljande graviditeter och även hos kvinnor som födde sitt första barn efter överviktskirurgi.

Sammanfattningsvis har vi visat avsevärt ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter överviktskirurgi, vilket måste ställas i relation till de obstetriska fördelarna med tidigare genomgången överviktskirurgi.