Egenreferat. Antidepressiva läkemedel är en viktig orsak till kliniskt betydelsefull hyponatremi. De flesta tidigare studier har antingen studerat natriumnivåer i plasma snarare än symtomgivande hyponatremi eller varit för små för att kunna diskriminera mellan effekten av enskilda läkemedel.

Studien var registerbaserad och inkluderade svenska individer som var 18 år eller äldre. Med hjälp av Socialstyrelsens nationella patientregister identifierade vi 14 359 patienter som vårdats i slutenvård med huvuddiagnosen hyponatremi någon gång under perioden 2005–2014. För varje fall valdes fyra matchade kontroller ut. Behandling med olika antidepressiva jämfördes sedan mellan fall och kontroller, efter justering för samsjuklighet och övrig läkemedelsbehandling.

Justerade oddskvoter (95 procents konfidensintervall) för nyligen initierade antidepressiva hos fall respektive kontroller var för citalopram 5,5 (4,7–6,4), sertralin 5,0 (3,8–6,5), venlafaxin 5,3 (3,2–8,8), tricykliska antidepressiva (TCA) 1,6 (1,1–2,2) och mirtazapin 2,5 (2,0–3,2). För pågående behandling varierade motsvarande oddskvoter från 0,6 (0,5–0,6) för citalopram till 1,1 (0,9–1,4) för andra SSRI. Vid pågående behandling sågs därmed ingen riskökning.

Resultaten indikerar en stark association mellan nyinsatt behandling med SSRI eller venlafaxin och slutenvårdskrävande hyponatremi. Hos en patient med kliniskt signifikant hyponatremi och nyinsatt behandling med SSRI eller venlafaxin bör därför en alternativ behandling övervägas. Hos en patient med pågående behandling bör däremot andra orsaker till hyponatremin undersökas i första hand.