Avhandling. Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) drabbar 2–8 procent av alla gravida kvinnor, och cerebrala komplikationer till preeklampsi såsom hjärnödem, kramper och hjärnblödning är några av de vanligaste orsakerna till maternell dödlighet. Dessa komplikationer är svåra att förutsäga och den långsiktiga prognosen är oklar, där kvinnor med tidigare preeklampsi uppvisar högre risk för stroke, vaskulär demens och kognitiv påverkan. S100B och neuronspcifikt enolas (NSE) är två hjärnskademarkörer som tidigare inte undersökts hos gravida. I den här avhandlingen undersöktes NSE och S100B i blodet hos kvinnor med preeklampsi för att bedöma om man genom ett blodprov skulle kunna spegla hjärnpåverkan hos dessa kvinnor.

I en longitudinell kohort av 469 kvinnor med blodprov tagna i graviditetsvecka 10, 25, 28, 33 och 37 utvecklade 16 kvinnor preeklampsi. Dubbla antalet kontroller plockades ut, och samtliga blodprov analyserades för plasmakoncentrationer av NSE och S100B. Plasmakoncentrationerna av proteinerna skilde sig inte mellan grupperna i graviditetsvecka 10, 25 och 28, men i graviditetsvecka 33 och 37 uppvisade kvinnor som senare utvecklade preeklampsi stegrade plasmakoncentrationer jämfört med kvinnor som hade normala graviditeter.

I en fall–kontrollstudie med 53 kvinnor med preeklampsi och 58 kvinnor med normala graviditeter bekräftades de stegrade plasmakoncentrationerna av S100B (0,12 mg/l vs 0,07 mg/l) och NSE (4,47 mg/l vs 3,04 mg/l) hos kvinnor med preeklampsi. Värdena är medianvärden. Högre plasmakoncentrationer av S100B var relaterade till förekomst av ögonflimmer (som ett tecken på hjärnpåverkan) hos kvinnor med preeklampsi. Ett år efter förlossning var plasmakoncentrationer av S100B (0,07 mg/l vs 0,06 mg/l) och NSE (5,07mg/l vs 4,28 mg/l) fortsatt stegrade hos kvinnor med tidigare preeklampsi jämfört med kvinnor med tidigare normala graviditeter. Skillnaderna var signifikanta (Mann–Whitneytest).

I en djurstudie av experimentell eklampsi var serumkoncentrationer av S100B och NSE stegrade hos råttor med preeklampsi och magnesiumsulfatbehandling jämfört med råttor utan behandling, ett oväntat fynd som understryker vikten av fortsatta studier kring magnesiumsulfatbehandling som profylax och behandling vid preeklampsi och eklampsi.

Dessa studier kring hjärnskademarkörer är bland de första i sitt slag, och fynden talar för att S100B och NSE kan spegla hjärnpåverkan hos kvinnor med preeklampsi både under och efter graviditeten. Markörerna behöver studeras vidare hos kvinnor med cerebrala komplikationer såsom eklampsi, hjärnödem och hjärnblödning för att avgöra om de kan användas för att rikta behandling och förutsäga neurologisk prognos.