Avhandling. Kejsarsnitt är en av de vanligaste operationerna som utförs i världen i dag. Ärrbildning i uterus och i buken efter kejsarsnitt medför ökade risker vid efterföljande förlossningar och kan försvåra nya bukoperationer. I den här avhandlingen kunde maternella komplikationer efter kejsarsnitt hos svenska kvinnor analyseras genom länkning av datajournalsystem med nationella hälso- och kvalitetsregister.

I ett delarbete studerades risk för uterusruptur, en fruktad komplikation vid förlossning efter kejsarsnitt, utifrån hur uterus suturerats vid ett första kejsarsnitt. Uterusruptur drabbade 1,3 procent (103 av 7 683 kvinnor). Det förelåg ingen ökad rupturrisk med ett suturlager i livmoderväggen jämfört med två lager (justerad oddskvot 1,17, 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,78–1,76). Däremot innebar högre ålder, kortvuxenhet, infektion, igångsättning av den andra förlossningen samt barn med större födelsevikt en ökad risk.

Kejsarsnitt vid extrem prematuritet (<28 graviditetsveckor) hos kvinnor förlösta i Uppsala eller Umeå (n = 406) studerades i delarbete två. Komplikationer var vanligare än efter kejsarsnitt vid fullgången tid, och var vanligare om kejsarsnittet hade utförts på maternell indikation jämfört med på barnindikation.

I en kohort av kvinnor (n = 15 479) som genomgick gynekologisk bukoperation registrerade operatören förekomst av sammanväxningar i buken (delarbete tre). Hos 37 procent av kvinnorna förlösta med kejsarsnitt hittades sammanväxningar, jämfört med hos 10 procent av kvinnorna som förlösts vaginalt. Förekomsten av sammanväxningar ökade med antal kejsarsnitt liksom med högre ålder, fetma och infektion i samband med kejsarsnittet. Tidigare kejsarsnitt var också en stark riskfaktor för komplikationer vid ny kirurgi och var kopplat till skada på inre organ (justerad oddskvot 1,74, 95KI 1,41–2,15), men endast en del av riskökningen kunde förklaras av sammanväxningar (delarbete fyra).

De absoluta riskerna för allvarliga komplikationer såsom uterusruptur och organskada var små, men den relativa riskökningen för tidigare kejsarsnitt är av betydelse. Med kunskap om riskfaktorer kan vården i samband förlossning och bukingrepp optimeras för kvinnor med tidigare kejsarsnitt.