Övningen på bilden kallas Knuten, är en del av sensomotorisk terapi och utförs av Irene Niklasson, sensomotorikterapeut, Vestibularis. Foto: Lillemor Holmgren

Egenreferat. På rörelseskolan Vestibularis i Kalmar praktiseras sensomotorisk terapi enligt metoden »retraining for balance«. Tidigare rapporter har visat lovande behandlingsresultat, vilket har betydelse mot bakgrund av att motoriska problem på flera sätt kan hota både fysisk och psykisk hälsa. Den aktuella studien hade två syften: för det första att jämföra obehandlade barn med sensomotorisk funktionsnedsättning i form av DCD (developmental coordination disorder) med en normgrupp bestående av barn utan några kända funktionsvariationer, för det andra att jämföra DCD-gruppen efter avslutad sensomotorisk terapi med barnen från normgruppen.

Deltagarna utgjordes av 298 barn, 196 pojkar och 102 flickor, med en genomsnittlig ålder av 8,77 år (SD 2,88) fördelade på en DCD-grupp (n = 199) och en normgrupp (n = 99). Deltagare i båda grupperna bedömdes enligt ett omfattande testbatteri. Barnen i DCD-gruppen fullbordade under i genomsnitt 36 månader sensomotorisk terapi innefattande stereotypa foster- och spädbarnsrörelser, vestibulär och taktil stimulering, grovmotoriska milstolpar, sportrelaterade färdigheter och auditiv perceptionsträning. Barnen tränade i hemmet ca 15 minuter varje dag under föräldrarnas överinseende. Vid regelbundna återbesök på Vestibularis kontrollerades framstegen och nya anpassade övningar gavs. När behandlingen av ett barn betraktades som avslutad var barnet fritt från träning i ca 3 månader. Därefter utfördes de slutliga sensomotoriska bedömningarna och resultaten jämfördes med initialvärdena.

Resultaten visade som förväntat att kontollgruppen hade bättre resultat på alla sensomotoriska test än de obehandlade barnen från DCD-gruppen, med undantag för ett audiometriskt test där båda grupperna presterade på samma nivå. Flickor klarade sig bättre på test som bedömde proprioception och balansförmåga. Men resultaten visade också, efter statistiska kontroller för naturliga mognadseffekter, att barnen från DCD-gruppen som fått sensomotorisk terapi faktiskt lyckades komma i kapp barnen från normgruppen vad gäller sensomotoriska färdigheter. Detta resultat var överraskande. Begreppet »catching up« används inom utvecklingsmedicin, men har inte tidigare dokumenterats med avseende på barn och ungdom i samband med DCD.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Mats och Irene Niklasson startade Vestibularis 1993 och är ägare till företaget.