Egenreferat. I Sverige, liksom i övriga västvärlden, har antalet utförda kranskärlsoperationer (CABG) per år minskat successivt under 2000-talet, samtidigt som antalet perkutana kranskärlsinterventioner (PCI) ökat. Andelen CABG av det totala antalet invasiva ingrepp för kranskärlsjukdom i Sverige är dock låg internationellt sett. Stora regionala skillnader i typ av utförda invasiva ingrepp för kranskärlssjukdom har noterats i Sverige, men det har varit okänt om dessa skillnader påverkar långtidsresultat efter behanding för ischemisk hjärtsjukdom.

Vi undersökte därför om regionala skillnader i val av revaskulariseringsmetod var associerade med ökad risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering och utgick från samtliga patienter som genomgått invasiv behandling för kranskärlssjukdom i Sverige mellan åren 2001 och 2011. Patienter med ST-höjningsinfarkt exkluderades. Sveriges 21 län indelades i kvartiler baserat på andel CABG av det totala antalet invasiva ingrepp för kranskärlssjukdom under studieperioden. Totalt inkluderades 188 010 patienter (47 065 CABG, 140 945 PCI) som i median följdes i 5,1 år. Studiepopulationen inkluderades från SWEDEHEART-registret och utfallen hämtades från Socialstyrelsens register.

Andelen CABG i respektive län varierade mellan 13 och 42 procent under studieperioden. Multivariabel analys användes för att justera för förväxlingsfaktorer och visade att risken att drabbas av det kombinerade utfallsmåttet död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering var högre efter både PCI och CABG i de tre kvartilerna av län med lägst andel CABG jämfört med kvartilen med högst andel CABG. (Jämfört med kvartilen med högst andel CABG varierade hazardkvoten i kvartilerna med lägst andel CABG mellan 1,17 och 1,26 för patienter som genomgick PCI och mellan 1,23 och 1,34 för patienter som genomgick CABG.) Resultaten var likartade och signifikanta när endast utfallsmåttet död undersöktes. 

Sammanfattningsvis visar studien att risk för död, hjärtinfarkt och upprepad revaskularisering efter invasiv behandling för kranskärlssjukdom var högre i län med låg andel CABG jämfört med län med hög andel CABG. Val av revaskulariseringsmetod hos patienter med avancerad kranskärlssjukdom bör diskuteras i ett multidisciplinärt hjärtteam bestående av kardiolog, invasiv kardiolog och hjärtkirurg.