Molekylstruktur för tranexamsyra. Illustration: Colourbox

Globalt är postpartumblödning den vanligaste orsaken till maternell död. Tidigt insatt behandling med tranexamsyra minskar blödningsorsakad död vid trauma, men det har saknats interventionsstudier med tranexamsyra vid postpartumblödning. 

WOMAN Trial värderar effekten av tranexamsyra vid postpartumblödning avseende maternell död, hysterektomi samt annan morbiditet. 

Under 2010 till 2016 inkluderades 20 060 kvinnor från 193 sjukhus i 21 länder, varav 20 låg- eller medelinkomstländer. Studien var en randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad interventionsstudie.

Kvinnorna inkluderades vid postpartumblödning >500 ml vid vaginal förlossning, >1 000 ml vid kejsarsnitt eller vid blödning med hemodynamisk påverkan. De erhöll 1 g tranexamsyra intravenöst eller motsvarande mängd placebo. Behandlingen kunde upprepas en gång inom 24 timmar. Kvinnorna behandlades i övrigt enligt lokal praxis. 

Studien visar en signifikant minskad risk för laparotomi (relativ risk [RR] 0,64; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,49–0,85) och blödningsorsakad död (RR 0,81; 95KI 0,65–1,00) i gruppen som erhöll tranexamsyra. Total mödramortalitet i studien var 2,3 procent för gruppen som erhöll tranexamsyra respektive 2,6 procent i placebogruppen.

Ingen ökad risk för tromboembolisk händelse kunde påvisas. Någon skyddande effekt av tranexamsyra för att undvika hysterektomi kunde inte påvisas, troligen på grund av att hysterektomi enligt rutin var en tidig åtgärd vid postpartumblödning i de låg- och medelinkomstländer som ingick i studien.

Behandling med livmodersammandragande läkemedel och blodtransfusion gavs i samma utsträckning i båda grupperna.

WOMAN Trial är en välgjord och global multicenterstudie. Studien visar vikten av att använda tranexamsyra som en del av behandlingsarsenalen vid postpartumblödning. Hos de kvinnor som erhöll tranexamsyra sågs en signifikant lägre mortalitet.

I Sverige ses en tendens till ökad förekomst av postpartumblödning, med efterföljande morbiditet. Tranexamsyra används sedan lång tid rutinmässigt som en del i behandlingen vid postpartumblödning, men inom professionen föreligger diskussion om när i förloppet läkemedlet ska ges samt om det finns risk för tromboembolisk komplikation. I denna studie gavs tranexamsyra tidigt i förloppet, för vaginal förlossning redan vid postpartumblödning >500 ml. En annan viktig konklusion i studien är att ingen ökad risk för tromboembolisk komplikation kunde påvisas vid doser upp till 2 gram intravenöst.

Vår rekommendation är att tranexamsyra ges redan tidigt i förloppet vid postpartumblödning, och det kan ske utan ökad risk för tromboembolisk komplikation.